Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Qoxah35

(Lurip49, 2019.02.02 07:53)

https://songghana.tumblr.com https://lartestunetoile1.tumblr.com https://ssh-88.tumblr.com https://alruwaished.tumblr.com https://splw.tumblr.com https://013927.tumblr.com https://jay-nicay8d.tumblr.com https://prettymuchgayy.tumblr.com https://littlefictionwolf.tumblr.com https://siriusbaguette.tumblr.com

Fifur44

(Ixufi74, 2019.02.02 07:39)

https://hijo-cama-menta-sien.tumblr.com https://bi-ravenclxw.tumblr.com https://mycrazyworld01.tumblr.com https://ahappyplaceforlovelyflowers.tumblr.com https://justlife03.tumblr.com https://mar-27.tumblr.com https://su-733.tumblr.com https://lostemple.tumblr.com https://nephelobates.tumblr.com https://menamorasereia.tumblr.com https://alevel-study.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://ellasaidso.tumblr.com https://chii36kitsune.tumblr.com https://thekadupulflower.tumblr.com

Odamo48

(Bujum12, 2019.02.02 07:13)

https://mycrazyworld01.tumblr.com
https://thatoneicebear.tumblr.com
https://dylenalover.tumblr.com
https://thekadupulflower.tumblr.com
https://captfelix.tumblr.com
https://hissabintrashid.tumblr.com
https://cxxtbala.tumblr.com
https://safayaopera.tumblr.com
https://nephelobates.tumblr.com
https://missemmalights.tumblr.com
https://n0wthatyouregone.tumblr.com
https://scarletwolves7.tumblr.com
https://catchmehazza.tumblr.com
https://paranoid-subzero-doll.tumblr.com
https://xxjenesaisquoixx.tumblr.com
https://mimundoterminaenel.tumblr.com
https://blanc-perfumes.tumblr.com

Bowak16

(Kavac37, 2019.02.02 06:33)

https://deaddragonflies.tumblr.com
https://honeyhoneyxo.tumblr.com
https://not-good-at-goodbyes.tumblr.com
https://dankdimmadomedougdimmsdimmadome.tumblr.com
https://devon-m83.tumblr.com
https://letsupload.tumblr.com
https://etrangar.tumblr.com
https://leobubblegum.tumblr.com
https://mysafeport.tumblr.com
https://idolgukk.tumblr.com
https://marina-diamandis-moved.tumblr.com
https://lindastory.tumblr.com
https://nizhoninochez101.tumblr.com
https://foreshu.tumblr.com

Jetam84

(Getil97, 2019.02.02 06:21)

https://binaevymii.tumblr.com https://7h01.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://rascheplan.tumblr.com https://lil-zone.tumblr.com https://la-mejorr.tumblr.com https://deaddragonflies.tumblr.com https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com https://heartbreakdubb.tumblr.com https://devon-m83.tumblr.com https://angel-in-blxck.tumblr.com https://sleepyforeva.tumblr.com https://sansahawke.tumblr.com https://s-w-a-v-e-y.tumblr.com https://nobody-4-fun.tumblr.com

Oleni54

(Oteje15, 2019.02.02 05:42)

https://norisool.tumblr.com https://buy-nimodipine-safely.tumblr.com https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com https://enlighttheground.tumblr.com https://l-feufollet.tumblr.com https://nobody-4-fun.tumblr.com https://shinobi-legends.tumblr.com https://thickgoku.tumblr.com https://kiarasa0r.tumblr.com https://timetomakechimmyfuckingchangas.tumblr.com

Azaze36

(Abazu63, 2019.02.02 04:52)

https://7h01.tumblr.com https://nbcpagewannabe.tumblr.com https://entorpecida1.tumblr.com https://buy-divalproex-125mg.tumblr.com https://butchdork.tumblr.com https://sf778.tumblr.com https://egyedul-a-melyben-mindorokre.tumblr.com https://rozzsylvian1334.tumblr.com https://heartbreakdubb.tumblr.com https://jayminde.tumblr.com https://root-shaw-shoot.tumblr.com https://lux-curlzz.tumblr.com https://lvxuxv.tumblr.com

Ireka44

(Muxoc91, 2019.02.02 04:00)

https://ana-pensadora.tumblr.com
https://nobody-4-fun.tumblr.com
https://malditadoinferno.tumblr.com
https://sf778.tumblr.com
https://n-i-n-a01.tumblr.com
https://kaio0907.tumblr.com
https://entorpecida1.tumblr.com
https://mythoughtsbl0g.tumblr.com
https://fuiste-luna-y-estrellas.tumblr.com
https://n0wthatyouregone.tumblr.com
https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com
https://oqueelaera.tumblr.com
https://nao-acorde.tumblr.com
https://tiodollynh0.tumblr.com
https://ezquadros.tumblr.com
https://erwtamoyagiatreute.tumblr.com

Aleze58

(Xosek76, 2019.02.02 03:23)

https://justafangirlduck.tumblr.com
https://vivica-k.tumblr.com
https://eleanor-128.tumblr.com
https://skrewz.tumblr.com
https://cxxtbala.tumblr.com
https://laurhy-moon.tumblr.com
https://ancestralalien.tumblr.com
https://our-theory-of-gravity.tumblr.com
https://insensiveis.tumblr.com
https://thatoneicebear.tumblr.com
https://safayaopera.tumblr.com

Ewedo04

(Utuge16, 2019.02.02 02:12)

https://entorpecida1.tumblr.com
https://welearnin.tumblr.com
https://whatever-gbye.tumblr.com
https://chii36kitsune.tumblr.com
https://safayaopera.tumblr.com
https://thekadupulflower.tumblr.com
https://mxstergrinch.tumblr.com
https://bruiseddollyy.tumblr.com
https://devon-m83.tumblr.com
https://brownbomboncita.tumblr.com
https://69shadesss.tumblr.com
https://mycrazyworld01.tumblr.com
https://root-shaw-shoot.tumblr.com
https://se-como-salirme-de-las-cuerdas.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com
https://lostemple.tumblr.com
https://alevel-study.tumblr.com
https://oxyt0cln.tumblr.com

Equzo82

(Eheru47, 2019.02.02 02:02)

https://butchdork.tumblr.com
https://mexxzj.tumblr.com
https://lxnglivezay.tumblr.com
https://poeir4cosmica.tumblr.com
https://fakehappy24.tumblr.com
https://cherishlouis.tumblr.com
https://danalovestaylor.tumblr.com
https://order-amantadine-100mg.tumblr.com
https://westwood-96.tumblr.com
https://timetomakechimmyfuckingchangas.tumblr.com
https://norisool.tumblr.com
https://thiscouldgetawkward.tumblr.com
https://dulcevirtual.tumblr.com
https://bouffees.tumblr.com

Tibog76

(Bekay28, 2019.02.02 01:19)

https://purificados.tumblr.com https://lordeismydxp.tumblr.com https://bouffees.tumblr.com https://sleepyforeva.tumblr.com https://songghana.tumblr.com https://mythoughtsbl0g.tumblr.com https://buy-nimodipine-safely.tumblr.com https://the-glass-flamenco.tumblr.com https://minjoooonie.tumblr.com https://jackson1146.tumblr.com https://sentimentos-toscos.tumblr.com https://adstritoo.tumblr.com https://punishedstrider.tumblr.com https://oxyt0cln.tumblr.com https://ayvidamia.tumblr.com

Avali83

(Axofu02, 2019.02.01 23:48)

https://klance1plance2.tumblr.com https://feebz01.tumblr.com https://tayloryeol.tumblr.com https://heartbreakdubb.tumblr.com https://thicc-gemini.tumblr.com https://sad-boy305.tumblr.com https://pandinhah-suicidah.tumblr.com https://trill4f.tumblr.com https://spookoplazm.tumblr.com https://thiscouldgetawkward.tumblr.com https://urbanlixo.tumblr.com https://buy-nimodipine-safely.tumblr.com https://inferno-616.tumblr.com https://dreamingofsehun.tumblr.com

Ipusu07

(Tahel10, 2019.02.01 22:48)

https://kmep1990.tumblr.com
https://lxkin.tumblr.com
https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com
https://lalunapotter.tumblr.com
https://butchdork.tumblr.com
https://daydreamergirlworld.tumblr.com
https://honeyhoneyxo.tumblr.com
https://root-shaw-shoot.tumblr.com
https://j0yful4n4rchy.tumblr.com
https://nizhoninochez101.tumblr.com
https://l-feufollet.tumblr.com
https://ghettonificent.tumblr.com
https://chriss-reyess.tumblr.com

HomeLoans1

(JasonMox, 2019.02.01 22:08)

Crystal and Nick are especially sweet and kind. I might not want to need Moneytree’s service, but I am grateful they are available. The Division Moneytree and Traders Joe’s are the two places of business I feel I can count on: nice, helpful, friendly people.
http://homeloan-pros.com/

http://homeloan-pros.com/2019/01/21/approved-cash-advance-chicopee
http://homeloan-pros.com/2019/01/30/advance-america-cash-advance-hollywood
http://homeloan-pros.com/2019/01/25/cash-advance-payday-loan-monrovia
http://homeloan-pros.com/2019/01/21/approved-cash-advance-bossier-city
http://homeloan-pros.com/2019/01/19/cash-advances-austin
http://homeloan-pros.com/2019/01/25/credit-card-cash-advance-manhattan-beach
http://homeloan-pros.com/2019/01/28/cash-advances-online-san-marcos

HomeLoan is the best provider of payday loans and other financial services.

Beres07

(Bevev94, 2019.02.01 21:47)

https://our-theory-of-gravity.tumblr.com
https://siriusbaguette.tumblr.com
https://cxxtbala.tumblr.com
https://g0ldlace.tumblr.com
https://smileky.tumblr.com
https://fuiste-luna-y-estrellas.tumblr.com
https://urbanparadise.tumblr.com
https://lapsopoetico.tumblr.com
https://rainhaursa.tumblr.com
https://teenag3cannibal-blog-blog.tumblr.com
https://viel-liebe.tumblr.com
https://mexxzj.tumblr.com
https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com
https://kazaaaazade.tumblr.com
https://prettylilgms.tumblr.com
https://lauralily3-blog.tumblr.com
https://junkratsposts.tumblr.com

Ozota83

(Woyiy00, 2019.02.01 21:16)

https://lxkin.tumblr.com https://welearnin.tumblr.com https://alexandra-brl.tumblr.com https://entorpecida1.tumblr.com https://siga-osol-contemple-alua.tumblr.com https://nizhoninochez101.tumblr.com https://mygentlequeen.tumblr.com https://saudihyper.tumblr.com https://adstritoo.tumblr.com https://prettymuchgayy.tumblr.com https://lydia-is-mediocre.tumblr.com https://ellasaidso.tumblr.com https://daisydaehwi.tumblr.com https://fernanda-lluz.tumblr.com https://mingau-de-chocolate.tumblr.com https://garotaaapaixonada.tumblr.com

Lufuq44

(Eqeme73, 2019.02.01 20:43)

https://alevel-study.tumblr.com https://jay-nicay8d.tumblr.com https://lapsopoetico.tumblr.com https://hissabintrashid.tumblr.com https://portvaillant.tumblr.com https://order-amantadine-100mg.tumblr.com https://daydreamergirlworld.tumblr.com https://skyyloveexo.tumblr.com https://kaio0907.tumblr.com https://ic69.tumblr.com https://chriss-reyess.tumblr.com https://mimundoterminaenel.tumblr.com https://bombayundgin.tumblr.com https://nephelobates.tumblr.com https://root-shaw-shoot.tumblr.com https://neura-kai-gkriniaa.tumblr.com https://isabellecpp.tumblr.com https://scarletwolves7.tumblr.com

Power81

(Aqotu94, 2019.02.01 19:36)

https://purificados.tumblr.com
https://loucolobolupin.tumblr.com
https://la-mejorr.tumblr.com
https://kmep1990.tumblr.com
https://mimundoterminaenel.tumblr.com
https://lavignez-flexing.tumblr.com
https://psychooo27.tumblr.com
https://oteu-reino-vem.tumblr.com
https://dr-seaweed.tumblr.com
https://purgatorium-s.tumblr.com
https://curvesgalorexx.tumblr.com
https://brownbomboncita.tumblr.com
https://lulwaah-77.tumblr.com
https://soulcased.tumblr.com
https://eleanor-128.tumblr.com

Begoz40

(Keqor06, 2019.02.01 18:44)

https://lydia-is-mediocre.tumblr.com
https://lauralily3-blog.tumblr.com
https://oqueelaera.tumblr.com
https://mexxzj.tumblr.com
https://fallen-lord-cypher.tumblr.com
https://zrezygnowani-e.tumblr.com
https://adstritoo.tumblr.com
https://punishedstrider.tumblr.com
https://pettekujutlus.tumblr.com
https://vivica-k.tumblr.com
https://unhl.tumblr.com
https://itsdyzo.tumblr.com
https://sf778.tumblr.com


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »