Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Riluy18

(Emubo47, 2018.12.29 12:49)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/lovex-50-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-env-o-r-pido-argentina http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1116/51180/zestogra-sildenafil-citrate-pas http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-furazolidona-100mg-r https://madbuddy.club/blogs/post/24894 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-alclimax-sildenafil-citrate-online-espa-a http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/order-andrax-40-mg-cheap-how-to-purchase-tadalafil-free-delivery http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-ohay-60mg-safely-how-to-order-tadalafil-without-script http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/religra-sildenafil-citrate-150mg-comprar-mas-barato-andorra http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/tagra-en-ligne-tadalafil-60-boite-de-8-prix-en-pharmacie http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ejertol-sildenafil-citrate-sin https://www.olliesmusic.com/blog/16506/farmacia-online-donde-comprar-generico-gemfibrozil-300mg-rГЎpido-estados-uni/ http://korsika.ning.com/profiles/blogs/clindamycina-300-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/plegra-sildenafil-citrate-baisse-prix-sur-le-net-comparer-prix http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-h-for-20mg-envio-rapido-pela-net-no http://brooklynne.net/profiles/blogs/order-low-price-viagra-130mg-order-viagra-off-internet https://www.olliesmusic.com/blog/26344/furosemide-100-mg-oГ№-achat-prix-pharmacie-lasix-100/ https://lepchat.com/blogs/post/26391 http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/refren-50mg-comprar-entrega-em-24h-on-line-brasil http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/happigra-120mg-comprar-sin-receta-de-confianza-rep-blica-del http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/vigorex-200mg-buy-online-mail-order-vigorex-uk http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-comprar-envio-24h-brasil https://www.mysocialpeople.com/blogs/2151/12714/benicar-olmesartan-40-mg-en-ligne-bas-prix-acheter-paiement-vis http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/buy-ethinylestradiol-norgestrel-0-3-mg-on-sale-where-can-i http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=184808&qa_1=plenylife-acheter-sildenafil-citrate-pharmacie-grenoble http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/extadil-20mg-buy-online-best-online-extadil-reviews http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/upwardz-o-achat-upwardz-generique-10mg-boite-de-28-prix http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/buy-allopurinol-can-i-buy-allopurinol-in-approved-medstore http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/mildfil-tadalafil-comprar-urgente http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-nexgra-generique-bon-marche-sans-ordonnance-acheter http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-havante-120-mg-avis-sur-le-havante-generique

Jokar08

(Unoti45, 2018.12.29 12:28)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-golmal-sin-receta-online-argentina-golmal-40
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-vigra-sildenafil-citrate-en-ligne-prix-boite-vigra
http://dmoney.ru/36963/meilleur-achater-viavag-moins-cher-sildenafil-citrate-vente
http://www.facecool.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-suvvia-entrega-48h-via-internet
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/74/12411/discount-tacrolimus-0-5mg-order
http://ggwadvice.com//index.php?qa=53707&qa_1=farmacia-comprar-generico-argentina-suvvia-espa%26%23241-comprar
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-zydafil-online-20mg-zydafil
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/estrace-2-mg-generique-en-ligne-acheter-2018-commander-estrace-2
http://football.ning.com/profiles/blogs/pantoprazol-40mg-comprar-de-calidad-estados-unidos
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-amantadina-symmetrel-gen-rico-r-pido
http://lifestir.net/blogs/post/74573
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-regalis-tadalafil-sin-receta-ahora-reino-de-espa

Widoc09

(Bilac82, 2018.12.29 12:26)

http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-viagra-en-ligne-viagra-faut-il-une-ordonnance http://showmeanswer.com/index.php?qa=38563&qa_1=acheter-spironolactone-100-ligne-aldactone-pas-cher-suisse http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-xpandyl-tadalafil-10-mg-sin-receta-en-farmacia http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-naprelan-sin-receta-al http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/bon-site-achat-ursodiol-300-mg-traitement-urso-150mg-cpr-28 http://amusecandy.com/blogs/post/429602 http://opencu.com/profiles/blogs/order-valtrex-500mg-how-to-purchase-valacyclovir-online http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cianeo-20mg-gen-rico-sem-receita-medica http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/roxitromicina-como-comprar-entrega-r-pida-argentina http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/macrobid-donde-puedo-comprar-sin-receta-por-internet-per http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fexion-sildenafil-citrate http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/comprar-dejavu-gen-rico-pre-o-online-brasil

Womax00

(Acoyi23, 2018.12.28 18:34)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cheap-bupron-sr-150mg-order-online-how-can-i-buy-bupropion-in http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/vigra-sildenafil-citrate-200mg-achat-vigra-200-en-pharmacie http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/91892 http://korsika.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-erosfil-en-ligne-bon-marche-securise-sildenafil http://snopeczek.hekko.pl/228890/alclimax-sildenafil-citrate-puedo-comprar-receta-forma-segura http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-viagra-sildenafil-citrate-gen-rico-pela-net http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/bamirac-comprar-en-farmacia-online-chile http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tofranil-sin-receta-por-internet-estados http://recampus.ning.com/profiles/blogs/comprar-dali-tadalafil-60mg-envio-48-horas-internet-no-brasil http://soruanaliz.com/index.php/17535/commander-sildenafil-citrate-sildenafil-citrate-pharmacie http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/napifit-sildenafil-citrate-25mg-o-en-acheter-sildenafil-citrate http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/ciavor-tadalafil-20-mg-como-puedo-comprar-urgente-costa-rica http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-zyad-tadalafil-40mg-gen-rico-entrega-24-horas-online http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67718&qa_1=farmacia-comprar-generico-novalif-calidad-conseguir-novalif http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/naproxen-order-without-prescription-how-can-i-purchase-anaprox-in http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-prazosin-2-mg-de-forma http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/135 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-havante-50mg-sem-receita-via-internet http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-naltrexona-sin-receta-entrega-r

Yayey66

(Duqof40, 2018.12.28 18:27)

http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-estrace-estradiol-gen-rico-frete-gr-tis-na-internet http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lovemore-tadalafil-entrega-r-pida http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/viagrasan-buy-safely-where-can-i-purchase-sildenafil-citrate-no http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ketoconazol-200-mg-con-garantia-rep-blica-de http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/escitan-como-posso-comprar-gen-rico-pela-net-no-brasil-qual http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/oneaid-pharmacie-sur-internet-securise-meilleur-site-achat-oneaid http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-o-gen-rico-do-pletal-cilostazol-100-mg http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-zient-10-mg-sin-receta-de-calidad-ecuador http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/low-price-viagra-50-mg-buy-online-where-to-purchase-sildenafil http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/oxybutynin-2-5-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-un-descuento http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/205026 http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-without-prescription-how-can-i-order-sildenafil http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=188440&qa_1=topiramate-acheter-bon-marche-commander-topamax-internet http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/oneaid-como-comprar-de-calidad-chile-comprar-oneaid-en-concepcion http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-naprelan-250-mg-sin-receta-mas-barato-costa http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-edalis-tadalafil-sans-ordonnance-tadalafil-sans http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-betafortan-sildenafil-citrate http://whazzup-u.com/profiles/blogs/efesexx-sildenafil-citrate-120mg-achat-commander-du-efesexx-en http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-albendazol-400-mg-de-forma-segura http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/desilmax-sildenafil-citrate-50mg-moins-cher-forum-acheter-du http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dali-40mg-de-forma-segura-rep-blica http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/ciavor-tadalafil-comprar-frete-gr-tis-online http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/vilas-20mg-order-without-rx-how-to-purchase-tadalafil-free http://football.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-sollevare-gen-rico-entrega-r-pida-pela http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/nipatra-120mg-buy-online-where-to-buy-nipatra-canada http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clorpromazina-urgente-ecuador-comprar

Lanod04

(Hozol02, 2018.12.28 18:21)

https://www.mysocialpeople.com/blogs/2153/13099/site-seguro-para-comprar-roxitromicina-rulide-150mg-generico-co
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-diario-tadalafil-gen-rico-n-o
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/duraviril-sildenafil-citrate-donde-comprar-de-calidad-comprar
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cheap-man-axcio-40mg-order-online-buy-man-axcio-dallas
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/metformina-glyburide-comprar-env-o-gratis-rep-blica-del-paraguay
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/alfin-en-ligne-commander-acheter-du-sildenafil-citrate
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-escitan-barato-on-line-brasil
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sanagra-sildenafil-citrate
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/davigor-sildenafil-citrate-100-mg-pharmacie-achat-mastercard
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-cardiol-en-farmacia-online-comprar-carvedilol-3
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-acido-ursodesoxicolico-150mg
https://www.olliesmusic.com/blog/22041/acyclovir-puedo-comprar-entrega-rГЎpida-guatemala/
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/synalis-tadalafil-en-ligne-pas-cher-commander-livraison-discrete
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-50-mg-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-evista-envio-24h-portugal
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/order-discount-toprol-xl-100mg-online-buy-toprol-xl-best
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-oxybutynin-5mg-al-mejor-precio-argentina
http://answers.codelair.com/22657/cheap-pasport-40mg-order-online-where-tadalafil-free-delivery
http://football.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-indapamida-2-5-mg-r-pido-ecuador
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-sinafil-tadalafil-en-ligne-boite-sinafil-pharmacie

Eqewe27

(Selak88, 2018.12.28 16:50)

http://social.leembe.com/blogs/post/40957
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viramune-entrega-r-pida
https://www.olliesmusic.com/blog/20634/ivermectin-3-mg-vente-internet-livraison-gratuitГ©-achat-stromectol-3-origin/
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/meloset-melatonin-donde-comprar-sin-receta-con-mastercard-usa
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/blupill-sildenafil-citrate-50mg-como-comprar-gen-rico-internet
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/escitan-sildenafil-citrate-onde-comprar-envio-rapido
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-fida-25mg-how-can-i-order-sildenafil-citrate-no-need
http://foodtube.net/profiles/blogs/order-vigain-150mg-safely-buy-vigain-online-from-with-australia
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/low-price-bromocriptine-2-5-mg-buy-online-how-can-i-order
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-du-oximum-sildenafil-citrate-acheter-du
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/juvena-200mg-livraison-gratuit-bon-marche-pharmacie-belge-juvena
http://property.ning.com/profiles/blogs/naproxeno-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r-pida
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/ropinirole-order-can-i-order-requip-fast-shipping
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/commander-en-ligne-ponegra-sildenafil-citrate-a-quand-le
http://foodtube.net/profiles/blogs/lithium-carbonate-300mg-como-puedo-comprar-en-internet-per
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/h-for-onde-comprar-gen-rico-envio-urgente-qual-o-pre-o-do
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/vigorama-200mg-moins-cher-internet-livraison-rapide-achat
http://football.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ah-zul-sem-receita-medica-ah-zul-sem
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/lifta-tadalafil-60-mg-commander-livraison-gratuit-tadalafil-ligne
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/generique-hydrea-500-mg-acheter-en-ligne-hydroxyurea-generique
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=19841&qa_1=buy-cialysinfort-cialysinfort-real

Huloq00

(Onamu59, 2018.12.28 16:36)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=22452&qa_1=order-havante-25mg-sale-where-order-sildenafil-citrate-need http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cialis-60mg-de-calidad-reino-de http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=22583&qa_1=price-phenazopyridine-online-where-pyridium-trusted-medstore http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/prometazina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido-uruguay http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-vigain-sildenafil-citrate-120mg-en-ligne http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/ketoconazole-200mg-buy-safely-buying-ketoconazole-indian-online http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/discount-prazosin-2mg-buy-online-where-to-buy-minipress-quick http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/low-price-viagra-100-mg-order-online-buy-viagra-with-bitcoin-uk http://webhiveteam.com/demo4_chameleon/blogs/2758/54601/order-generic-sildenafil-with-da http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/topamax-50mg-buy-cheap-where-to-order-topiramate-no-need http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/trouver-du-erasilton-sildenafil-citrate-avec-visa-est-il-possible http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-cianeo-gen-rico-entrega-24h

Dinim93

(Hekun92, 2018.12.28 16:34)

http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/low-price-lamotrigine-50mg-buy-online-can-i-buy-lamictal-safely http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-cialis-tadalafil-envio-24-horas-brasil http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-gen-rico-na-internet-brasil https://www.nettingchat.com/blogs/post/40248 http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-efil-en-ligne-pharmacie-paris-tadalafil-pas-cher http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/viasil-sildenafil-citrate-150mg-como-posso-comprar-pela-internet http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-tadasure-60mg-online-tadasure-60-mg-prices-in-canada http://opencu.com/profiles/blogs/comprar-generico-erasilton-sildenafil-citrate-entrega-r-pida http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-cefaclor-250mg-gen-rico-envio-urgente-brasil-ceclor-cd http://javamex.ning.com/profiles/blogs/buy-ciaton-no-prescription-can-i-buy-tadalafil-fast-delivery http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-taxier-con-garantia-chile http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-falic-sildenafil-citrate-130mg-baisse-prix-falic http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-casodex-50mg-low-price-can-i-purchase-bicalutamide-cheap https://www.nettingchat.com/blogs/post/43508 http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/achat-securise-caprenafil-sildenafil-citrate-50-mg-acheter http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildamax-200mg-ahora-costa-rica http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/o-commander-viagra-en-ligne-achat-de-viagra http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-digoxina-com-desconto-via http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/tigerfil-sildenafil-citrate-120mg-donde-comprar-con-seguridad http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-omnic-tocas-tamsulosin-0-4-mg-e http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-benicar-olmesartan-de http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/order-vigradina-no-prescription-where-to-buy-sildenafil-citrate http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-gen-rico-videnfil-25-mg-urgente-rep-blica http://clan.hupshup.com/blogs/post/13381 http://socialchangesa.com/blogs/post/39187 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/dali-tadalafil-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-via http://barbershoppers.org/blogs/post/44610

Qokow59

(Ebesa01, 2018.12.28 07:55)

https://bashayer711.tumblr.com
https://purgatorium-s.tumblr.com
https://catchmehazza.tumblr.com
https://ultimate-dr-puns.tumblr.com
https://trappslut.tumblr.com
https://l7300.tumblr.com
https://ciencia--de--la--lluvia.tumblr.com
https://our-theory-of-gravity.tumblr.com
https://johnlili.tumblr.com
https://heartbreakdubb.tumblr.com
https://shitmoon69.tumblr.com
https://klance1plance2.tumblr.com
https://justafangirlduck.tumblr.com
https://mamalyl.tumblr.com
https://micshop.tumblr.com
https://colineveryday.tumblr.com
https://dulcevirtual.tumblr.com
https://ronnierockin.tumblr.com

Sihaq04

(Nikot83, 2018.12.28 03:49)

https://ray-arruda.tumblr.com
https://the-heroic-potato.tumblr.com
https://hold-on-to-memories.tumblr.com
https://amishgoth.tumblr.com
https://laurhy-moon.tumblr.com
https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com
https://ezquadros.tumblr.com
https://inferno-616.tumblr.com
https://pandinhah-suicidah.tumblr.com
https://foreverloss.tumblr.com
https://bombayundgin.tumblr.com
https://infinito-particular22.tumblr.com
https://silverslip.tumblr.com
https://sf778.tumblr.com
https://trill4f.tumblr.com
https://mythoughtsbl0g.tumblr.com
https://cursedbuthappy.tumblr.com

Iyalu24

(Gusey06, 2018.12.28 00:59)

https://trill4f.tumblr.com
https://bengelmiyomknksizgidin.tumblr.com
https://ssh-88.tumblr.com
https://horngryinberlin.tumblr.com
https://alruwaished.tumblr.com
https://punishedstrider.tumblr.com
https://mygentlequeen.tumblr.com
https://moonligh---t.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com
https://lil-zone.tumblr.com
https://chii36kitsune.tumblr.com

Vuzap71

(Iqexe81, 2018.12.27 20:33)

https://pauazc.tumblr.com
https://butchdork.tumblr.com
https://punishedstrider.tumblr.com
https://ajdias.tumblr.com
https://hijo-cama-menta-sien.tumblr.com
https://smileky.tumblr.com
https://s-w-a-v-e-y.tumblr.com
https://bi-ravenclxw.tumblr.com
https://purgatorium-s.tumblr.com
https://suicidegirl911.tumblr.com
https://daydreamergirlworld.tumblr.com
https://j0yful4n4rchy.tumblr.com

Iviki99

(Vinuf08, 2018.12.27 11:12)

https://7h01.tumblr.com
https://derhan35.tumblr.com
https://jackson1146.tumblr.com
https://ronnierockin.tumblr.com
https://ayvidamia.tumblr.com
https://69shadesss.tumblr.com
https://dylenalover.tumblr.com
https://nizhoninochez101.tumblr.com
https://darkdimitrisg.tumblr.com
https://babyggirl98.tumblr.com
https://spookoplazm.tumblr.com
https://falling-wings.tumblr.com

Aluka86

(Osove23, 2018.12.26 21:38)

https://bengelmiyomknksizgidin.tumblr.com https://strangekoi.tumblr.com https://7h01.tumblr.com https://menamorasereia.tumblr.com https://daydreamergirlworld.tumblr.com https://lilmintyoongl.tumblr.com https://welearnin.tumblr.com https://tayloryeol.tumblr.com https://ellasaidso.tumblr.com https://thickgoku.tumblr.com

Sujes21

(Izozi21, 2018.12.26 18:20)

https://unhl.tumblr.com
https://su-733.tumblr.com
https://purgatorium-s.tumblr.com
https://dulcevirtual.tumblr.com
https://u-r-sexy.tumblr.com
https://ciarasport.tumblr.com
https://lalunapotter.tumblr.com
https://brownbomboncita.tumblr.com
https://minjoooonie.tumblr.com
https://la-mejorr.tumblr.com
https://bengelmiyomknksizgidin.tumblr.com
https://bunearycafe.tumblr.com
https://elazul-es-un-color-calido.tumblr.com
https://itsdyzo.tumblr.com
https://trappslut.tumblr.com
https://2310-3110.tumblr.com
https://marina-diamandis-moved.tumblr.com
https://prettymuchgayy.tumblr.com

Kayed53

(Uhomi15, 2018.12.26 18:05)

https://daydreamergirlworld.tumblr.com
https://valacyclovir-500mg-order-online.tumblr.com
https://mylittlegirlsuicide.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com
https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com
https://rawanalsab.tumblr.com
https://thatloginceshipper.tumblr.com
https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com
https://freedom-of-lo-ve.tumblr.com
https://smileky.tumblr.com
https://bunearycafe.tumblr.com
https://flow3r-b0y.tumblr.com

Ruwud45

(Arasi12, 2018.12.26 17:24)

https://mythoughtsbl0g.tumblr.com https://mar-lua.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://yuki-w-chan.tumblr.com https://nephelobates.tumblr.com https://urbanparadise.tumblr.com https://bengelmiyomknksizgidin.tumblr.com https://fakehappy24.tumblr.com https://n0wthatyouregone.tumblr.com https://micshop.tumblr.com https://menamorasereia.tumblr.com

Bezuh01

(Honuw82, 2018.12.26 16:05)

https://hissabintrashid.tumblr.com https://missemmalights.tumblr.com https://cursedbuthappy.tumblr.com https://howsdoesitwork.tumblr.com https://ajkadon-a-nevetesem.tumblr.com https://kaio0907.tumblr.com https://crazyalfred101.tumblr.com https://urbanparadise.tumblr.com https://sunnysprout.tumblr.com https://ellasaidso.tumblr.com https://kicsitkonnyebb.tumblr.com

the best adult movies 2018

(Bestmovpak, 2018.12.26 13:46)

oragy sex sperm compilation blojob meaning risk of oral sexually xxx mpeg watch new adult movies ang bang porn sex series
http://tarot-portal.info/girl-gives-blowjobs-no-flash-needed
http://tarot-portal.info/blow-jobs-and-anal-sex-pics
http://tarot-portal.info/mature-interracial-blow-job-sex-pictures
http://tarot-portal.info/vickie-blowjob
http://tarot-portal.info/asian-blow-job-preview
http://tarot-portal.info/songs-about-blow-jobs
http://tarot-portal.info/blow-jobs-tips
http://tarot-portal.info/full-stories-blowjob-massage-free-videos
http://tarot-portal.info/xhampster-mexican-blowjobs-videos
http://tarot-portal.info/drunk-milf-blowjob
http://tarot-portal.info/cheap-blowjob
http://tarot-portal.info/boobs-hot-girls-blowjob
http://tarot-portal.info/letter-jackets-nude-men-blow-jobs
http://tarot-portal.info/busty-blonde-teen-blowjobs
http://tarot-portal.info/lesbians-giving-blowjobs
http://tarot-portal.info/blow-job-rain-taylor
http://tarot-portal.info/video-how-to-great-blow-jobs
http://tarot-portal.info/blowjob-doesnt-get-me-off
http://tarot-portal.info/wive-naked-video-blow-job
http://tarot-portal.info/blowjob-by-blonde-girl
http://tarot-portal.info/blowjob-pov
http://tarot-portal.info/anna-nicole-giving-blow-job


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »