Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

jjyaltdybexe

(fwjbkt, 2018.09.18 05:26)

[url=http://camadian-pharmacya.com]viagra to buy[/url]
order viagra online cost http://canadian-pharmacya.com

canadian online pharmacy 499 mg

(Jaredblutt, 2018.09.17 04:03)

Hi there! [url=http://canadianonlinepharmacyhq.com/#walgreens-canada-online]no prescription pharmacy canada[/url] very good web site.

корея доставка косметика москва

(Raymondgex, 2018.09.16 06:50)

брендовая косметика оптовым ценам где купить в омске косметику источник жизни taurasi feudi di san gregorio prezzo шапки женские вязаные аксессуары станов плитка итальянская cromia naturale брендовая косметика Борисово где купить косметику venus итальянские сумки piquadro купить декоративную косметику хлавин Клатч Алтуфьево кожаный кошелек cross, женский, на молнии, черно-бирюзовый косметика от буржуа москва косметика для глаз Марьина роща купить косметику фирмы биокон хочу купить женский кошелек

карандаш для бровей Охотныйряд http://calproproducts.com.au/component/k2/itemlist/user/79325 итальянские сумки оптом спб http://www.espressofreunde.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41650 раковина из камня Родники http://hsc-lb.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=521815 di gregorio сумка женская 703 http://sp-kiev.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1202172 рюкзаки redo австрийская армия http://appu.te.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=603679

купить косметику cover girl в киеве пудра для лица Александра Лукьянова улица пудра для лица Александра Солженицына улица карандаш для бровей Аэродромная улица корейская косметика интернет-магазин в казахстане ключница Акулово посёлок косметика для детей оптом москва корейская косметика калининград макиях для бровей Митино косметика декоративная оптом цены москва

натали турс тайланд экскурсии http://www.indumentariadipa.com.ar/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=178784 женские сумочки через плечо недорого заказать http://www.immobiliaredicecca.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=386485 вложить инвестиционный фонд доверив распоряжение другим людям вариант предыдущий требует http://www.nordicwalkingperugia.com/component/k2/itemlist/user/785314 тени для век Бульвар Рокоссовского http://www.trestoremolise.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=833704 купить индийскую косметику по уходу http://www.villaggiodeimiceti.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=982310

наручные часы как носить наручные часы михаил москвин механические часы мужские наручные timex t2p101 наручные часы оптом из китая женские наручные fashion часы chronotech ct7988ls02 габаритные размеры

atjgqgzddccozbioxewbmkxzgmukgss

(jtaletmblg, 2018.09.14 09:40)

[url=http://bullsac.com]where to buy levitra[/url] price of levitra http://bullsac.com

sionbsmtbvtgkdnodssjmbtkvnbdlko

(ktaletklyd, 2018.09.13 23:09)

[url=http://rabbitinahat.com]generic cialis usa[/url] buy cheap cialis australia http://rabbitinahat.com

fffdrsoubziuljondndubbjxrsgxeso

(ktalethefh, 2018.09.12 00:04)

[url=http://buycialisonlineglka.com]generic cialis 20mg[/url] cheap cialis sale online http://buycialisonlineglka.com

kwgjvlpzshwgatvgawhreymbamlulsa

(qtalethbas, 2018.09.11 17:29)

[url=http://bullsac.com]levitra discount coupons[/url] http://bullsac.com

etduuxrqzryl

(tlnixx, 2018.09.11 09:20)

viagra in ukraine kaufen http://canadian-pharmacie.com
<a href=http://canadian-pharmacie.com>viagra samples us</a>

otmrihvkffsfgmgvvjgcwfdbxdpoqls

(ftaletkuaa, 2018.09.11 08:00)

[url=http://istanbulexpressonline.com]genuine viagra pills[/url] levitra vs viagra http://istanbulexpressonline.com

Киноновинки секс инцест клипов в хорошем качестве для ВАС!

(Kara13gax, 2018.09.09 10:13)

[url=https://incest-home-video.ru/doter/430-dovela-doch-yazychkom-do-skvirt-orgazma.html][img]https://incest-home-video.ru/vcdn/vcdn.space/1001033/1522077908_05.jpg[/img][/url]

Самые новые инцест секс клипы типа [url=https://incest-home-video.ru/dady/1263-old-master-is-taming-cute-chickhtml]порно видео русское папа лижет дочери[/url]
- для тех кого возбуждает не традиционный секс, сексапильные мамочки, горячие дочери и групповой секс инцест.
Смотрите невероятное количество шикарных секс клипов в Full HD качестве бесплатно на ноутбуке и любом ином устройстве онлайн!

секс видео скачать бессплатно

(Haroldspank, 2018.09.08 02:53)

видеочат рулетка владивосток без регистрации секс и камасутра intitle datalife engine версия для печати скачать порно видео смотреть порно онлайн порно бесплатно без регистрации скочать госпожа секс по городскому телефону datalife engine версия для печати секс чат онлайн бесплатно без регистраце порно видео качать без платно скачать фильм елена беркова секс в общаге в контакте чат рулетка китай видеочат вирт чаты секс ip logged ереван чат рулетка скачать песню секс ден балан порно транссексуалки дрочат видеочат секс взрослых без регистрации мульт порно скачать и смотреть без регистрации

чат рулетка неформалов http://sexporn.acc-steam.ru/skachat-pesnyu-seks-i-rok/8957-2017-08-04.php трансгендер секс чат в россии http://vipchart.4turism.ru/prikolnie-tsitati-seks-skachat-besplatno/8670-2017-08-02.php бесплатные порно чаты для общения и переписки без регистрации http://10-08-2013.ru/eroticheskiy-platniy-porno-videochat-onlayn-sankt-peterburg/12761-2018-01-31.php дрочат порно видео смотреть онлайнi http://porno.1reis.ru/video-seks-chati-mira/19121-2018-09-12.php все секс чаты с фото без регистрации http://vipkol.200-bal.ru/ruski-porno-datalife-engine-versiya-dlya-pechati/5924-2017-02-25.php

скачать порно как насилуют молоденьких девушек бесплатно секс для женщин скачать бесплатно скачать бесплатно секс калигула чать знакомства для секса уфа онлайнi чат секса без паролей чаты пр секс общения о чем женщины молчат во время секса техника секса видео скачать скачать бесплатно секс видео анфисы чеховой секс-чат в онлайнi

киберсекс секс чаты http://pornsex.1st-avto.ru/ruletka-russkaya-onlayn-besplatno-videochat/20907-2018-12-01.php секс виджеочат http://afro55.ru/videchat-ruletka/1046-2016-06-10.php секс парнуха скачат member php s http://acc-steam.ru/neudovletvorennoe-seksualnoe-napryazhenie-skachat-kz/3087-2016-10-16.php рунетки ком записи http://200-bal.ru/skakchat-besplatno-porno-trusiki/3947-2016-11-28.php порно мобила datalife engine версия для печати http://agatvip.ru/besplatno-seks-videochat-bez-registratsii/8006-2017-07-12.php

видео чаты рулетка на украине рунетки видео в контакте чат рулетка русская версия без регистрации сккачать бесплатный бисексуал номер секс чата

дизель-генератор 100 квт в контейнере цена

(BernardJem, 2018.09.07 18:51)

В работе электроснабжения неизбежнысбои. Этот факт неудобен в обиходе, на производстве, в строительстве. Дизельные генераторы [URL=http://energohead.ru/]http://energohead.ru/[/URL] призваны решить эту проблему и обеспечат электроэнергию бесперебойно.
устройства представляют собой энергетическую установку, которая имеет электрическим генератором. Питание происходит за счет дизельного двигателя.
Работа агрегата строится на преобразовании механической энергии в электрическую. так происходит поставканапряжения к устройству.
варианты дизельных генераторов
разнообразие выпускаемых брендами моделей основывается параметры агрегатов. По назначению дизельные устройства бывают:

портативными;
стационарными.

В первом варианте речь идет о переносных, мобильных устройствах. Они нашли свое применение на стройках, дачах, загородных домах, в гаражах. Стационарные генераторы [URL=http://energohead.ru/site-map/]http://energohead.ru/site-map/[/URL] ДГУ рассчитаны на долгосрочную работу. Они актуальны на производстве и устанавливаются на специальный прицеп.
разделяются дизельные установки по типу выдаваемого напряжения. Это:

однофазные;
трехфазные;
низковольтные;
высоковольтные модели.

По исполнению производители предлагают:

открытые;
в кожухе;
контейнерные дизельные установки.

Кожух может быть предназначенв качестве защиты от шума или погодных условий. особенности выбора дизельного генератора
Когда необходимо выбрать дизельную установку нужно учитывать несколько критериев. Это мощность прибора и имеющихся и используемых устройств, подключаемых к нему. Важна срок работы ДГУ. Помимо этого берется во внимание тип двигателя и самого генератора.
При определении предпочтений нужно обратить внимание условия работы товара. В целом нужно выбирать проверенные бренды и достойного поставщика!

Test, just a test

(feran, 2018.09.07 08:04)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(etiol, 2018.09.07 07:50)

Hello. And Bye.

mtuibpoylccm

(esvnff, 2018.09.06 11:52)

online viagra sales australia http://canadian-pharmacya.com
[url=http://camadian-pharmacya.com]cheap viagra professional[/url]

orderselect mql4

(Richardtralp, 2018.09.05 19:07)

orderselect mql4 http://mql.su/mql4/mql4-functions/trade-functions/

фильмы новые смотреть онлайн

(VirgilCax, 2018.09.05 16:52)

фильмы новые смотреть онлайн http://kinokrad.su/sssr-kino/

How to increase penis size? Maximally fast!

(Aureliorop, 2018.09.04 23:18)

Knowledge male enhacement https://penis-enlargement-naturally.com/

Test, just a test

(xaipheira, 2018.09.04 10:44)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(eliali, 2018.09.04 08:00)

Hello. And Bye.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »