Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pojyrh

(nipuka, 2018.09.03 17:48)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>generic viagra in the usa</a>
men's health forum generic viagra http://canadian-pharmacyon.com

БК Леон

(Ronalddar, 2018.09.03 02:57)

[url=https://www.youtube.com/watch?v=MbZ5zXdf0Ek]Регистрация БК Леон[/url]

ppwcbhautoke

(gwrqtg, 2018.09.02 20:08)

non prescription pills like viagra http://canadian-pharmacie.com
<a href=http://canadian-pharmacie.com>buy viagra in us</a>

chat18

(Eileenmog, 2018.09.02 18:25)

Our online existent dally with rooms put aside users to enjoy stay gossip in the room you choose.

You, along with each else, liking be expert to apostrophize reserved [url=https://chat18.webcam/tag/enjoying/]chat18[/url] tangible into your microphone to enjoy a make of frolic and one of a kind conversations. You also beget the option to communicate using your webcam as well. Our live talk rooms be suffering with minute to no lag constantly, depending on your Internet speed. You and our other members resolve be adept to talk within a next of typing or speaking your message.

No more waiting minutes for a response! Gain, you are speaking to everyone without a interval, which has caused a multitude of chagrin in the past. Conversations require now rain more smoothly and without waiting

zlfhxt

(stvmzt, 2018.09.02 09:42)

[url=http://cialisn.com]best place to buy cialis online[/url]
where to buy cheap cialis online http://cialisn.com

когда возникла черная магия

(MichaelKep, 2018.09.01 22:08)

древняя колдунья колдовство привороты гадания приворот чтобы парень за тобой бегал который реально действует бизнес-приворот заговор магия черная приворот молодого парня заговор и любовный приворот приворот через кладбище на какую чакру ляжет приворот мыло покойного приворот - положительные отзывы как узнать шарлатан ли маг к кот.ты обратился сильный приворот чтобы парень сам пригласил на свидание как скоро действует узелковая любовная магия приворот сиамские близнецы волхвы колдуны поморья карелии заонежья

как зделать приворот, чтобы вернуть любимую http://vipmagi.ru/kak-sdelat-privorot-devushki-na-ikonah-i-foto/4870-2017-01-11.php приворот с помощью музыки http://vipmagi.ru/koldunya-bild-bdo/13671-2018-03-20.php невменяемый колдун выбор невменяемого http://black-privoroti.ru/pochemu-posle-privorota-muzhchina-stal-pit/18591-2018-09-11.php самый быстрый и действенный приворот на свечах http://silnie-privoroti.ru/samaya-silnaya-rassorka-na-yabloko/17185-2018-08-06.php как умирают ведьмы и колдуны http://blackmagick.ru/babka-privorot-harkov/8460-2017-07-22.php

руны рассорка на соперницу гадания привороты на соперницу приворот в ванной отзовы приворот.если идет обратное действие форма медного кольца колдуна на рассвете сильная рассорка на растущую луну корабли уходят закат колдун симптомы приворота или отворота у мужчин плащаница колдуна проект гиблое место адания на картах и привороты

приворот на пряники http://black-magi.ru/forum-kto-delal-privorot-mesyachnimi/8431-2017-07-10.php белая магия порвали фото http://black-magick.ru/pomogite-dayte-retsept-samogo-100-privorota/8805-2017-07-18.php признаки секс приворота на крови http://vip-lovemagic.ru/privorot-ivanova-svetlana-sergeevna/1618-2016-07-08.php делал приворот ростов на дону http://black-magi.ru/lyubovnaya-magiya-nesterov/6787-2017-04-17.php определить приворот свечой http://vipmagick.ru/lesnaya-koldunya-kniga/14467-2018-04-27.php

если навели приворот приворот камышин рецепт сильного приворота на парня приворотный заговор прикусить язык черная и белая магия папюс душанбе дониш 1992 448с книга

Купить Авто из Америки

(DavidLoumn, 2018.09.01 16:33)

Авто из США Одесса [url=http://autoamerica.com.ua/]Авто из США в наличии[/url]

propecia 474 mg

(WilliamTwime, 2018.08.31 15:09)

Howdy! [url=http://propeciausfinasteridhq.com/#purchase-finasteride]finasteride[/url] good website.

Legitimate Canadian Mail Order Pharmacies 454 mg

(Jamesbib, 2018.08.29 01:56)

Hello there! [url=http://pharmacy-online.bid/#pharmacy-website]CVS Pharmacy[/url] great website.

zgntfcu

(juzooo, 2018.08.28 13:32)

buy cialis 20mg in australia http://canadian-pharmasy.com
<a href=http://canadian-pharmasy.com>how to order cialis online</a>

What is a good website that will let me watch Creed II for free?

(Robertecobe, 2018.08.27 22:01)

If you are one particular of these who enjoyed [url=https://creed2full.com/]Creed II full movie[/url], this will be superior news for you, due to the fact the sequel to the renowned franchise will be introduced in November of this yr, but nowadays the to start with marketing pictures have been disclosed.

In them you can see the protagonists Michael B. Jordan (Apollo Creed II) and Sylvester Stallone (Rocky Balboa), [url=https://creed2full.com/]https://creed2full.com/[/url] who are section of the movie directed by Steven Caple Jr.

The film will proceed the Rocky saga, which this time will be centered on the son of Apollo Creed II and his convulsive lifetime that requires location between the fight in the ring, where by he will request to avenge the loss of life of his father. A very long street that will be hand in hand with Rocky Balboa.

Tessa Thompson, Florian Munteanu and the return of Dolph Lundgren as Ivan Drago are also component of the novelties it brings [url=https://creed2full.com/]Creed II[/url]

Tailored from the British television [url=https://widowsfull.com/]Widows full movie[/url] series of the identical name, McQueen co-writes this movie with Gillian Flynn, the renowned creator of 'Gone Girl' and the new accomplishment of HBO, 'Sharp Objects'. The plot revolves all around a tragedy that impacts not only the character of Viola Davis, but also these of Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo and Elizabeth Debicki.

Liam Neeson, Manuel Garcia-Rulfo, Jon Bernthal and Garret Dillahunt engage in the husbands of the four protagonists who, all through a failed armed robbery, are murdered. After the point, their Widows decide to end the robbery not only for the revenue at stake, but as a measure of survival.

Alongside the way, they will meet up with the characters of Brian Tyree Henry and Colin Farrell who, as [url=https://widowsfull.com/]https://widowsfull.com/[/url] key antagonists of the film, choose heart stage in this new development. Although there is no official release day for this part of the earth, 'Widows' Will be introduced in November in the United States. Observe the trailer here

'Widows' Marks the triumphant return of Steve McQueen to the path right after the substantial good results of '12 A long time of Slavery ', a film that in 2013 gained the Oscar for Very best Photograph. 6 several years after the premiere, McQueen is ready to return to the ring, now, hand in hand with the really
[url=https://widowsfull.com/]Widows movie[/url] gifted Viola Davis.

Здоров крем-воск от геморроя

(Davidtrigo, 2018.08.26 11:50)

Купить [url=https://www.drive2.ru/b/510290494350164407/]крем "здоров" от геморроя[/url] по низкой цене!

gjlcxxgbemol

(grrlrq, 2018.08.26 08:19)

buy viagra india online http://canadian-pharmacya.com
[url=http://camadian-pharmacya.com]cheap viagra online canadian pharmacy[/url]

Автобус Симферополь-Краснодар

(Robertsethy, 2018.08.25 03:31)

На чем основано мнение что путешествия на автубусе не интересны? Компания "Минивэн - экспресс" перевернет ваше мнение на счет вопроса «<strong>пассажирские перевозки</strong>». Теперь это комфортная поездка с максимальным удобством.
В чем же секрет?
Компания подошла очень серьезно к вопросу комфорта. Здесь вы не найдете грязных неудобных салонов, все сделано по первому разряду, и пассажиры получают качественные услуги по перевозке.
Весь авто парк компании составляют комфортабельные мини вены и микро автобусы, которые оснащены климат контролем и прочими удобствами для клиентов.
Порадуют и комфортабельные кресла сделанные под анатомию вашего тела, во всех салонах есть ec, порты и бесплатный вай фай.
Небольшое, но очень важное дополнение это то, что во всех автобусах предусмотрена питьевая вода.
Салон автобусов придется по вкусу абсолютно любому, комфортные кожаные кресла с большим пространством между ними создают максимально комфортное путешествие. Отдельно хотелось бы отметить что климат контроль расчитан в отдельности на каждое из посадочных мест, и вы сами можете создавать для себя необходимую температуру.
Вы быстро попадете на жд-вокзал и аэропорт. Начало вашего путешествия не будет испорчено, ведь поездка на таком транспорте приятная и вызывает только положительные эмоции. К тому же, вам не нужно переживать за безопасность, ведь в таких транспортных средствах все предусмотрено.
Компания постоянно работает со своим персоналом. Происходят регулярные проверки и повышение профессиональных навыков. Многих клиентов приятно удивит аккуратный стиль вождения. И это правило, ведь компания заботится о своих пассажирах и требует от сотрудников высокого мастерства.
Всего поездка из Симферополя в Краснодар займет около 7 часов, которые пролетят довольно быстро, а главное комфортно. Возможно увеличение длительности поездки по объективным причинам – ремонтные работы на дороге или погодные условия. Но это скорее исключение. Расписание маршрутов довольно удобное, есть и утренние рейсы.
Посадка в Симферополе происходит на центральном автовокзале по ул. Киевской, а в Краснодаре на авто и железнодорожном вокзалах.
Автобусные маршруты раситаны на то что каждые 2 часа автобус заезжает на запраку где стоит 15 минут, а пассажирам дается возможность размять ноги сходить в туалет и в магазин. Путь лежит через керченский мост, который по своей сути является легендарным сооружением, окруженным множеством слухов и даже легендами.
Нашими рейсами вы легко можете попасть как на вокзал так и в аэропорт.
Переходите по адресу [url=https://xn----8sbpmgejb7afu7h.xn--p1ai/]https://крым-материк.рф[/url] и будьте нашим постоянным клиентом. Вы прямо здесь можете оформить заказ билета. Это дает 100% гарантию выезда. При этом фирма строго следит за следованием по графику, то есть, в четко оговоренное время начнется поездка.
Что касается стоимости проезда, то цена весьма приемлема и доступна. Отдельно оплачивается детская поездка (дети с 7 до 12 лет). Такое место немного дешевле. И отдельная доплата предусмотрена, если вы планируете ехать не до автостанции, а в аэропорт.
Расписание движения маршрутов на портале выложено на две недели вперед и обновляется каждый день.
В том случае если нужной вам даты нет, просто оставьте заявку и наши специалисты решат эту проблему в течении нескольких часов.
Перед поездкой нужно ознакомиться с небольшим сводом правил, которые крайне демократичны и ни в чем вас не ограничат.
Обратите внимание на перевоз багажа. Если он соответствует параметрам, указанным на сайте, то это совершенно бесплатно. Также в салон можно взять ручную кладь.
Оплата проезда производится всеми удобными для вас способами.
Перейти на сайт [url=https://крым-материк.рф/]проезд автобусом краснодар симферополь[/url]

jpkqmol

(djidhy, 2018.08.25 02:13)

<a href=http://canada-pharmaci.com>cialis vs viagra buy online</a>
generic cialis online http://canada-pharmaci.com

котлы универсальные твердотопливные цена в перми

(Randallstafe, 2018.08.24 20:38)

твердотопливные котлы длительного горения для дома цены http://oikos.od.ua/forum/threads/otdelnaja-sushilka-dlja-odezhdy.1095/#post-10495 твердотопливные котлы до 2000 квадратных метров

котлы твердотопливные топливные гранулы

(Randallstafe, 2018.08.23 18:07)

твердотопливные котлы цены донецк http://forum.familyclub.in.ua/showthread.php?p=128735#post128735 твердотопливные котлы дон в новосибирске

БК Леон - Официальный сайт

(TerryBut, 2018.08.22 21:04)

[url=http://leonbet.ru]Букмекерская контора Леон[/url]

rwowat

(akfvga, 2018.08.22 10:51)

[url=http://propecial.com]should i take propecia[/url]
how long propecia stay in system http://propecial.com

цена алюминия за 1 кг лом москва

(Steveshepe, 2018.08.21 23:10)

цена на медь в москве в Бобково стоимость лома цветных металлов в Ногинск прием металлолома в москве в Жуковский вывоз металла из чечни сдать старый аккумулятор в королеве сдать металлолом в херсоне сколько стоит 1 кг металла в Бронницы вывоз металлолома балашиха в Пушкино стоимость металлолома в Чурилково стоимость 1 кг металла в Балашиха сдать старый аккумулятор в рязани цветмет прием в Фрязино цена на алюминий в Лобня лом железа цена в Буньково цена тонны металла в Павловский Посад

прием меди цена за кг в Белый Раст [url=http://nalichlomcvet.ru/prodat-med-tsena-v-volokolamsk/17087-2018-05-15.php]прием цветного металла в центре москвы[/url] сдать черный металл в Вождь Пролетариата [url=http://splavmetpriem.ru/priem-chernogo-metalla-s-vivozom-v-novostroyka/16626-2018-05-12.php]покупка металлолома с вывозом цена в Яхрома[/url] куплю цветной металл в Донино [url=http://cherlomsdat.ru/priem-loma-alyuminiya-v-borovkovo/18054-2018-07-16.php]питер прием цветного лома[/url] медицинская академия последипломного обучения.г.москва.адреса.телефоны [url=http://lommetalasdat.ru/meditsinskoe-uchilishe-1-v-sankt-peterburge-priem/6575-2017-01-23.php]стоимость тонны металлолома в Нелидово[/url] медь лом цена в Татариново [url=http://nalichlomecvet.ru/punkt-priema-metalloloma-moskva-v-burtsevo/7378-2017-04-12.php]пункт сдачи металлолома в Болычево[/url]

сдать старый аккумулятор в чебоксарах сдать цветной металл казань цветмет цена в Яхрома куплю цветмет в Любучаны прием металла в городе кировск сдать свинец цена в Таширово приемная комиссия медицинского университета одесса круглосуточный прием металлолома в Серпухов прием металлолома в краснодаре малые партии продать медь в Шустиково

где сдать металлолом в Ситне-Щелканово [url=http://nalichlomecvet.ru/tsvetnoy-metall-priem-v-egorevsk/17584-2018-07-11.php]сдать металл цена в Решетниково[/url] ульяновский институт медицины экологии официальный сайт приемная комиссия [url=http://splavmetpriem.ru/priemka-chernogo-metalla-v-sao/19956-2018-09-13.php]прием металла дорого в роостове на дону[/url] медь купить в Шатура [url=http://strujkameta.ru/priem-loma-alyuminiya-v-pervomayskoe/16242-2018-04-29.php]прием черного металла с вывозом в Тучково[/url] правила приема студентов в башкирский государственный медицинский университет в 2009 [url=http://checvetlom.ru/cherniy-metall-tsena-za-1-kg-v-ramenskoe/7286-2017-03-30.php]кто выдает лицензию на прием лома металла[/url] демонтаж и вывоз металлолома в Ногинск [url=http://checvetlom.ru/chugun-tsena-za-kg-v-naro-fominsk/12217-2017-11-20.php]пункты приема металла раменское[/url]

цена на медь за кг в Федосьино прием металлолома в бресте пункт приема металлолома расстояние от жилого дома прием бронзы цена в Наро-Фоминск лом чугуна цена в Мисцево-Куровское


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »