Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

nkbhjprtyyio

(mgislw, 2018.08.21 21:49)

[url=http://camadian-pharmacya.com]buy viagra professional 90 pills[/url]
www viagra com http://canadian-pharmacya.com

lamhnf

(etviyc, 2018.08.21 09:44)

generika viagra online bestellen http://canadian-pharmacyon.com
<a href=http://canadian-pharmacyon.com>viagra otc usa</a>

reputable online pharmacies usa 219 mg

(JoshuaLow, 2018.08.20 02:12)

Hi! [url=http://onlinegenpharmacy.com/#best-online-pharmacy]trust pharmacy canada[/url] excellent website.

nhtzcdavlavzypsiddwdchfynxxojrn

(ttaletgqsk, 2018.08.20 01:58)

[url=http://mphasset.com]viagra pill identification[/url] does viagra let you last longer http://mphasset.com

зейнеп бешерлер

(NormanRem, 2018.08.19 18:18)

зейнеп бешерлер [url=http://kinosite.pw/actor/Зейнеп Бешерлер]http://kinosite.pw/actor/Зейнеп Бешерлер[/url]

ufownosima

(sefjdo, 2018.08.19 14:30)

<a href=http://canadian-pharmasy.com>cialis versus viagra</a>
where to buy viagra cialis online http://canadian-pharmasy.com

oqdrevtmnglbrtosedpdmsmjffzqsem

(mtaletymoi, 2018.08.19 08:01)

[url=http://psychologytweets.com]buy cialis online in usa[/url] cialis tablets reviews http://psychologytweets.com

Ремонт квартир фото

(NormanSob, 2018.08.18 17:30)

Вероятно, практически все согласятся с тем основанием, что ремонтные работы – это теперь сильно хлопотная и дорогая затея, какая почти всегда отнимет море ваших сил и своего времени. Всё-таки на самом деле абсолютно все далеко не так страшно, и разные ремонтные работы можно исполнить очень быстро и без чрезмерных финансовых издержек. В этом блоге позволительно изучить об таком, каким образом сможете сами выполнить различные отделочные и ремонтные услуги по жилищу, и вы убедитесь в подобном, что это в целом фактически абсолютно не так уж трудно и расходно, как может показаться со сторонки.

Подробно:
<a href=http://meshka.ru/steny/1682-drapirovka-sten-tkanju.html>ремонт и отделка квартир</a>

windows me bios update

(BrandonOraro, 2018.08.16 22:26)

offline updates windows 7 bootcamp download windows support software stuck windows 7 update illegal copy reinstall wscript windows xp windows update error code 770 trend micro blocking windows update update not installing windows 7 number for microsoft support xbox 360 support windows 95 reinstall bluetooth windowsxp windows vista command prompt help windows server update services event id 421 microsoft support xbox live accounts blizzard diablo 2 windows 7 update windows phone 8 supported languages

windows installer service could not be accessed server 2008 [url=http://tools-windows.com/update-for-root-certificates-for-windows-server-2003-april-2012/7735-2017-05-04.php]how to fix the error code 9c48 on windows update[/url] uninstall windows update kb905474 [url=http://supporter-windows.com/update-windows-display-settings/1720-2016-06-09.php]windows media player forum help[/url] update.microsoft.com/windows update [url=http://support-microsoft-tools.com/0x80070bc2-windows-update/6877-2017-03-01.php]how to delete downloaded windows updates vista[/url] microsoft fee based support and telephone number [url=http://windows-tools.com/how-to-reinstall-windows-xp-without-cd-acer/14800-2018-03-21.php]windows update disabled after virus[/url] hardware acceleration is either disabled or not supported windows 7 [url=http://windows-tools.com/does-windows-7-support-ipxspx/15962-2018-05-07.php]windows update impossibile[/url]

windows update downloads folder ati support for windows 7 free update device drivers windows 7 does windows 7 support hpet install sql server 2005 reporting services windows 7 microsoft windows 2000 update download windows 98 supported web browsers lenovo system update 5 windows xp update fr die dvd-oder cd-sharing-konfiguration fr windows 7 adobe update error 1602 windows 7

etrust antivirus update windows 7 [url=http://windows-tools.com/how-to-reinstall-windows-xp-without-cd-acer/18660-2018-08-17.php]windows updates problems windows 7[/url] probleme telechargement mise a jour windows update [url=http://supporterwindows.com/endless-windows-live-updates/19867-2018-10-02.php]ms windows updates xp[/url] windows update cab download [url=http://windows-tools.com/change-windows-xp-cd-key-without-reinstalling/727-2016-03-25.php]windows 8 usb 3.0 driver update[/url] download updates for windows xp after sp3 [url=http://support-microsoft-tools.com/turn-off-help-bubbles-windows-xp/8848-2017-06-09.php]antivirus yang support di windows 8[/url] gpo windows update server [url=http://help-windows.com/microsoft-support-fr/8555-2017-06-03.php]mobility radeon 9000 driver update windows xp[/url]

installer controle activex windows update windows xp windows update not working 0x8024d001 microsoft support phone number uk helpful software windows windows 7 update error code 800f0900

В плей-офф еврокубков пробьются все три украинских клуба

(Matthewpayon, 2018.08.15 02:01)

[url=http://www.ukrainefootball.net/ostalnye-strany/v-pley-off-evrokubkov-probyutsya-vse-tri-ukrainskih-kluba.html]http://www.ukrainefootball.net/ostalnye-strany/v-pley-off-evrokubkov-probyutsya-vse-tri-ukrainskih-kluba.html[/url]
Горняки в группе F Лиги Чемпионов ворвались в борьбу за плей-офф, хотя изначально казалось, что в таком квартете занять даже 3-е место — очень трудная задача. Но победа в первом туре над "Наполи" и матч в Роттердаме, выигранный в волевом стиле, показали - можно думать о плей-офф. Для этого может хватить 4 очков: побеждай подопечных ван Бронкхорста, выдержи натиск в Неаполе и путь в плей-офф открыт.

оборудование для пекарни в Верхотурь

(Anthonybit, 2018.08.14 18:24)

Дежа 80л в Змеиногорск Хлебопекарное оборудование в Ещовск дежа 140л в Орел печь хлебопекарная в Ихоревка КОНТЕЙНЕРЫ для хлеба в Бояркино просеиватели муки в Симбухово хлебопекарная печь в Сосновка оборудования мини пекарни оборудование для пекарни в Красная Горка дежа 140л в Пятигорс пекарного оборудования в Россошанский проезд машины тестомесильные в Дежнева проезд КОНТЕЙНЕРЫ для хлеба в Федеративный проспект пекарного оборудования в Апшеронс виды рисков при создании пекарни

хлебопечь zelmer bm1600 [url=http://xlebodom.ru/proseivatel-muki-v-oginsk/10987-2017-10-11.php]хлебопечь scarlett sc-400 инструкция[/url] продажа мини пекарни в г астане [url=http://myequipmentonline.ru/hlebopekarnoe-oborudovanie-v-kolomenskaya-naberezhnaya/7012-2017-03-10.php]просеиватель муки в Урчатов[/url] Шкаф ферментационный в Ботово [url=http://xlebo-land.ru/vse-pekarni-moskvi/14166-2018-02-13.php]как испечь хлеб чтоб не крошился[/url] Шкаф ферментационный в Сухаревский Большой переулок [url=http://xlebo-expert.ru/dezha-120l-v-marshala-poluboyarova-ulitsa/9776-2017-07-18.php]печь хлебопекарная в Удиславль[/url] электрическая печь хлебопекарного производства [url=http://xlebodom.ru/proseivateli-muki-v-otlas/19703-2018-09-29.php]дизайн кафе пекарни[/url]

хлебопекарная печь фтл-3м г.таллин тестоотделители в Катав-Ивановск оборудование для пекарни в Чоботовская 9-я аллея пекарни в томске адрес хлебопечь кумушка просеиватель муки в Архангельское оборудование для пекарни в Ольгово РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Святоозерская улица Миксеры Л4-ШВМ в Юдиново угольная печь для пекарни

Хлебопечка в Талалихина улица [url=http://xlebo-expert.ru/dezha-120l-v-romanov-pereulok/16942-2018-05-22.php]тестомесильные машины в Хавская улица[/url] тестомесильные машины в Павелецкая площадь [url=http://xlebo-expert.ru/proseivateli-muki-v-volokolamskiy-1-y-proezd/4208-2016-09-27.php]просеиватель муки в Барабинс[/url] Печь для хлеба в Жур [url=http://myequipmentonline.ru/rasstoechnie-shkafi-v-ovokuznetsk/7202-2017-03-20.php]просеиватели муки в Рай[/url] РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Баргузин [url=http://magazin-xlebo.ru/vnedrenie-novogo-hlebopekarnogo-oborudovaniya/1132-2016-04-26.php]дежа 120л в Кожевниково[/url] просеиватели муки в Ленинградский проспект [url=http://eco-xlebo.ru/telefon-otdela-kadrov-hlebopekarni-peko/20723-2018-10-08.php]Дежа 80л в Старая Майна[/url]

срок полезного использования минипекарни РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Партизанск хлебопекарная печь в Ух печь хлебопекарная в Талдо хлеб дозатор воды в Внуковская 4-я улица

fiyyut

(tyixcj, 2018.08.11 19:04)

<a href=http://canadian-pharmasy.com>cialis generic name</a>
buying cialis online uk http://canadian-pharmasy.com

отзывы об автосалонах ваз в спб

(KelleyGed, 2018.08.11 02:09)

Дорогие покупатели автомобилей!

Мы рады приветсвовать Вас для нашем сайте отзывов относительный автосалонах России. Мы будем разительно признательны после оставленные Вами [url=http://про-дилеров.рф/лайк-моторс-отзывы/]отзывы[/url] о покупке автомобиля. Вероятно, Ваш мнение окажется полезным советом для людей, желающих приобрести автомобиль.

Наш сайт является площадкой чтобы размещения отзывов третьими лицами, в связи с чем администрация сайта не несет ответсвенности за их содержание.

canada pharmacy no prescription 147 mg

(ThomasAband, 2018.08.10 01:05)

Howdy! [url=http://online-pharmacy.website/#online-medications-without-prescriptions]Cheap Drugs[/url] very good site.

Corrupt budget-priced vardenfil no prescription

(FamesKalay, 2018.08.09 01:39)

levitra mayo marriage counseling wang wangs
[url=http://levitragls.com]levitra 20 mg
[/url] online levitra risk
<a href="http://levitragls.com">levitra 20 mg
</a> - levitra for women dosage forum contains new posts
levitra price list

acer cromia ac761

(Raymondgex, 2018.08.08 03:02)

купить косметику Амбулаторный 1-й проезд купить наложенным платежом косметику loreal купить косметику holy land в салонах екатеринбурга корейская косметика в севастополе купить сумку miu miu москва корейская косметика aritaum портмане-кошелек женский купить posete piele cromia израильская косметика г.москва доктор нона как купить косметику из кореи самостоятельно косметика своими руками москва косметика для ног Арбатская площадь корейская косметика в сочи оптом брендовая косметика женский кошелек furla

купить косметику кора в курске [url=http://pechat-msc.ru/pechat-tipografiya-gazeti-polnotsvet-moskva/8036-2017-03-05.php]листовок печать визиток буклетов[/url] гостинный двор москва выставка косметика [url=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/23789-2018-09-17.php]широкоформатная печать высокого качества ent_horses[/url] Раковины из искусственного камня Staron Ольявидово [url=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/18634-2018-04-09.php]г железнодорожный широкоформатная печать[/url] misha корейская косметика [url=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/6365-2016-12-20.php]диар принт широкоформатная печать[/url] рюкзак pufft pyramid ku9982989 [url=http://pechat-msc.ru/tipografiya-severozapada-moskvi-plotternaya-pechat/23177-2018-08-30.php]широкоформатная печать цены москва[/url]

subacromial decompression post op pain маска для лица Александровский сад лечебная косметика представительства москва итальянские кожаные сумки наложенным плотяжем купить кужаный женский кошелек косметику глорис купить posting tonymoly aura luminous goddess pink light итальянские сумки оптом и в розницу невская косметика москва магазин корейская косметика для чувствительной кожи

домик комната жилье за 300 батт в тайланде удочка рыбалка [url=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/18880-2018-04-17.php]хорошие идеи печать визиток[/url] натуральная косметика опт москва [url=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/22368-2018-08-05.php]печать визиток на октябрьском поле[/url] купить журнал форбс в украине [url=http://pechat-msc.ru/pechat-vizitok-moskva-tekstilshi/6927-2017-01-15.php]широкоформатная печать на mimaki[/url] ип может купить косметику эйвон [url=http://pechat-msc.ru/tipografiya-severozapada-moskvi-plotternaya-pechat/6651-2017-01-02.php]печать брошюр дизайн[/url] где в москве купить косметику стикс [url=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/23122-2018-08-28.php]широкоформатная печать г.жуковский[/url]

часы женские наручные челябинск часы наручные женские швейцарские г харьков наручные часы для фитнеса мужские механические наручные часы kontas часы наручные женские bmw

поиск девушки для серьезных отношений

(CurtisMus, 2018.08.07 16:02)

Сайт реальных знакомств. Поэтому именно здесь присутствие минимальных затратах времени для поиск вы отыщете человека, что окажется вам близок по уровню восприятия мира. ... Сайт знакомств – лучший сноровка преодоления собственной застенчивости. Бесплатные онлайн знакомства хороши тем, который поддерживая интригу, дают долголетие надежде и стимулируют человека к действиям.
Перейти на сайт [url=https://naytiparu.ru/]поиск девушки для серьезных отношений[/url]

Order reasonable tabs without preparation

(JalonSkecy, 2018.08.07 11:18)

norvasc levitra interact
[url=http://levitragtr.com]levitra 20mg
[/url] levitra 5mg cost faq
<a href="http://levitragtr.com">levitra 20 mg price
</a> - daily levitra, information, reviews
levitra 20mg dosage website

wzsoexkbokldfhkfjbgqajgbkxzjrso

(jtaletljud, 2018.08.06 12:48)

[url=http://gigawatt6.com]cheap cialis sale online[/url] best place to buy cialis online http://gigawatt6.com

tsawpfdqfpthmsxburdnouprnehcurc

(ttaletukdc, 2018.08.06 04:41)

[url=http://psychologytweets.com]order cialis no prescription[/url] cheap cialis http://psychologytweets.com


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »