Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

zgrecbtatkouqwuvrpgyjdmqnhborri

(ftaletlfvn, 2018.08.05 11:16)

[url=http://bakerssign.com]viagra or cialis or levitra[/url] generic levitra for sale http://bakerssign.com

sauck

(Sholve, 2018.08.05 09:52)

[url=http://mystylenews.com/]mystylenews.com[/url]

dqcvyl

(qrhaoa, 2018.08.05 05:11)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>order viagra professional 30 pills</a>
viagra spray online http://canadian-pharmacyon.com

orjwwktrgccx

(pecozj, 2018.08.04 08:36)

<a href=http://canadian-pharman.com>buying viagra in the usa</a>
viagra pfizer price http://canadian-pharman.com

jtmyokgutyduwkydjrrrlnigwktcccv

(ftalethndq, 2018.08.04 03:19)

[url=http://onevoicemethod.com]purchase viagra online[/url] cheap viagra http://onevoicemethod.com

lzublj

(qvjpzi, 2018.08.03 18:47)

cialis online mexico http://cialisn.com
[url=http://cialisn.com]cialis pills[/url]

защитные перчатки

(RobertAbubs, 2018.08.02 05:29)

защитные перчатки https://uvex-safety.ru/products/safety_gloves

ydupykzqvtknluunuhdiqsxputccabc

(dtaletpsjm, 2018.08.02 04:33)

[url=http://psychologytweets.com]cialis pills sale[/url] generic cialis pills http://psychologytweets.com

wjnsfs

(gmntax, 2018.08.01 21:00)

<a href=http://levitranew.com>generic levitra online uk</a>
contraindications to levitra http://levitranew.com

Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 can break BitFinex Captcha

(ShaylaQuiEt, 2018.07.31 17:46)

Revolutional update of captcha solving software "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

See you later ;)


http://XEvil.net/

стоимость билета на самолет от краснодара до сиэтла

(Donaldtrurn, 2018.07.29 02:25)

как узнать на какое время у меня куплен авиабилет пермь беслан авиабилеты телефон авиабилеты пенза пермь краснодар билеты на самолет единый авиабилет в крым 2014 стоимость из сургута киев сочи авиабилет когда подорожали авиабилеты в 2013 году цены на авиабилеты санкт петербург самарканд стоимость билета на самолет харьков тбилиси дешевые авиабилеты питер ереван стоимость авиабилетов на рейс санкт петербург костанай регистрация авиабилетов на рейс аэрофлот к кому обращаться при отказе возврата авиабилетов дешевые авиабилеты из хабаровска в пекин ейск авиабилеты купить

цена билета самолет из новосибирска в крым и обратно https://mma4fitness.com/testimonials-guestbook/#comment-3574 как найти лучшие цены на авиабилеты http://nigerdeltakatsecurity.mobie.in/ как лучше заказать авиабилеты http://toshi-onkyou.co.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=24#comments евросеть заказ билетов на самолет http://www.fstepdaycare.ca/2017/07/31/early-childhood-development-advices/#comment-17879 цены авиабилеты доминиканскую республику http://enmi.mpei.ru/user/Jamescem/

y авиабилет в прагу демлинк тревел авиабилеты узнать цена билет самолет луганск львов цены авиабилетов москва ош где купить недорого авиабилет в санкт петербург субагентский договор на продажу авиабилетов на чартерные рейсы дешевые авиабилеты гамбург екатеринбург 2012 минеральные воды авиабилеты дешевые авиабилеты на самолет до крыма как забронировать билет на самолет в трансаэро

тюмень касабланка авиабилеты цена http://africafootballshop.com/forums/topic/helen-baghdoyan-phd-thesis-499464/page/13/#post-163902 токио представляет бесплатные авиабилеты http://vnsharing.site/forum/member.php?u=1110747 стамбул киев авиабилеты туркиш http://agoenk.yn.lt/chat/ стоимость билета на самолет киев донецк http://grachevsergey.ru/subnotes-2/#comment-1438 учет доходов от sжи авиабилетов http://www.wedguiding.com.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=33093

стоимость авиабилета чартер красноярск таиланд шарджу сана авиабилеты дешевые авиабилеты калининград киев стоимость распродажа авиабилетов на 2015 год от авиакомпаний стоимость авиабилетов киров сочи

ydivrf

(jgfyoo, 2018.07.28 10:47)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>buy viagra pill</a>
onde comprar generico do viagra http://canadian-pharmacyon.com

Ребята — это в целом наше с вами настоящее и завтра

(Donaldjeofs, 2018.07.26 20:45)

Детский портал, сотворен специально для Вас самих и именно ваших детей. Основополагающей проблемой проекта по праву считается - отрезок времени препровождения с выгодою, задорно и удовольствием. Мы верим смотреть детский сайт станет любопытно совершенно не только молоденьким матерям, но и видавший виды родителям со стажем. Желательно, затем чтобы данный детский интернет-проект сделался вам проверенным приятелем и советником.
Подробнее:
<a href=http://alawer.ru/psihologija/vospitanie-nespokojnogo-malysha.html>дети вундеркинды</a>

Best workshop body to body in New Yourk

(EROinpulky, 2018.07.26 11:17)

Visitors to workshop can find many questionnaires girl of any age and nationality performing body to body massage in the city NJ.

Women are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Girls perform erotic a massage that will produce a Strong gender a vivid impression.
Prices for thai massage depends on qualification Women and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Women are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.


We have a massage parlour Uptown : [url=https://massotherapy.massage-ny.com]massotherapy[/url]

Мемориальные памятники из гранита

(JohnnyCes, 2018.07.23 16:01)

Мемориальные памятники из гранита http://www.podmoskowje.ru/video-o-podmoskove/memorialnye-pamyatniki-iz-granita.html

Подбираем правильный сервис об вопросах представительниц слабого пола

(Kevinbrurf, 2018.07.23 14:28)

Цельный ряд важной и необходимой для представительниц слабого пола информации, оазис драгоценных консультаций по сопровождению личного хозяйства, по кулинарии и сохранению молодости – абсолютно все перечисленное перед вами на страницах этого web-ресурса. Аппетитные рецепты и консультации хорошего здоровья, победа семейных взаимоотношений и фокусы ребят, уход за кожей и безупречный мейкап, управление автотранспорта и эффективные роды, а ещё тысяча других полезностей – именно тут вы непременно сумеете просмотреть все подряд, что интересует симпатичных представительниц прекрасного пола.
Подробно:
<a href=http://mosgaz.net/moda/8141-sportivnyj-stil-v-odezhde-2017.html>Сонник для женщина</a>

update for windows media player for windows vista

(BrandonOraro, 2018.07.22 04:15)

how do you update windows live messenger windows xp update fhig machen windows live mail support email address windows dmg support windows xp support timeframe ati updates windows xp p5n-t deluxe bios update windows 7 how to reinstall windows vista with only product key microsoft support defender 2272c implementing and supporting microsoft windows xp professional installing windows update server windows update funktioniert nicht windows 7 starter wipe pc clean reinstall windows disable windows update popup gpo update my drivers free windows 7

silktest support for windows 7 [url=http://software-windows.com/disable-automatic-windows-update-using-group-policy/5451-2016-12-03.php]windows server 2012 r2 windows update settings[/url] windows updates february 2009 [url=http://tools-windows.com/allow-users-to-install-windows-updates/9429-2017-07-26.php]windows updates cache server[/url] heruntergeladene windows updates sichern [url=http://supporterwindows.com/update-audio-driver-windows-xp/9916-2017-08-20.php]update windows 7 sysprep image[/url] windows ce 5 arabic support [url=http://tools-support-microsoft.com/games-windows-live-update/7986-2017-05-19.php]update pour windows xp[/url] microsoft update for windows media player [url=http://assistwindows.com/sdhc-update-microsoft-support/8688-2017-07-01.php]windows auto update service[/url]

disable the install updates and shutdown option in windows 7 microsoft expression web 4 php support mbsa windows update bootcamp windows version support how to install a windows service using vs command prompt windows newest update force gpo update windows 2000 server uninstall services windows windows xp integrated updates windows updates offered repeatedly

automatically update windows xp [url=http://software-windows.com/windows-update-good-product-number/7333-2017-03-12.php]windows live messenger help phone number[/url] reinstall msdtc windows 2008 [url=http://windows-tools.com/ask-microsoft-support/6599-2017-03-08.php]microsoft active sync support code 85010014[/url] reinstall windows partition on mac [url=http://software-windows.com/windows-2000-updates-are-saved-to/17932-2018-06-13.php]hp windows vista reinstallation[/url] microsoft 24/7 tech support [url=http://support-microsoft-tools.com/vaio-update-windows-8/19314-2018-08-19.php]update sp2 windows xp[/url] windows could not search for new updates windows 7 [url=http://supporterwindows.com/reinstall-windows-7-but-save-files/4744-2016-11-24.php]windows photo gallery updates download[/url]

how to reinstall windows xo netsupport windows 7 login udf support windows 2000 microsoft updates windows xp sp3 act support for windows 8

стоимость авиабилетов новосибирск москва s7

(Donaldtrurn, 2018.07.22 04:07)

цена билета на самолет омск франкфурт на майне турфирмы гомеля купить авиабилеты цена авиабилета в киев петербург добровольное страхование в авиабилете налогообложение прибыли дешевые авиабилеты до одессы дешевые авиабилеты тривандрум как вернуть авиабилет сибирь стоимость авиабилеты в хьюстоне вильнюс ровно авиабилеты стоимость авиабилетов с нового уренгой на тюмень дешевые авиабилеты из новосибирска в стамбул turkish airlines стоимость авиабилетов комсомольск на амуре ростов стоимость авиабилеты отзывы дешевые авиабилеты на регулярный рейс черноморочка авиабилеты онлайн в новороссийске

дешевые авиабилеты в дубай из спб http://infrarotheizung.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18307 дисконтная карточка на авиабилеты http://www.uggias.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=85187 y авиабилет петропавловск камчатский екатеринбург http://centroculturaleislamico.info/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=189399 стоимость билета на самолет москва алматы туда и обратно http://www.sassotsound.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=282761 по каким документам покупается авиабилеты http://styleforme.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=791742

тарифы авиабилеты htathfn расписание и цена авиабилетов самолетов алматы airarabiya когда будут продавать билеты за 2500 р на самолет киров симферополь цены а авиабилеты из хельсинки в барселону стоимость авиабилета из одессы на москву ханты мансийск воронеж авиабилеты информация о бронировании авиабилетов казань авиабилеты в крым авиабилеты москва красноярск дешево вильнюс тенерифе авиабилеты

цена авиабилетов в сеул http://borsalino-verbier.ch/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=230216 электронные авиабилеты москва киев http://bifesujo.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=278492 где купить дешевые авиабилеты краснодар в кишиневе http://kakc.or.ke/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94275 цены на авиабилеты до вильнюса http://www.anjellapaulette.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=250774 киев шереметьево сочи авиабилеты http://www.fit2012.fit.edu.pk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=382539

гоа краснодар авиабилет когда поступят в продажу дешевые авиабилеты в калининград тамбов авиабилеты купить где выкупить электронный билет на самолет специальные цены рига москва авиабилеты

windows server 2008 supports what processor bit rates

(BrandonOraro, 2018.07.20 23:22)

stop java updates windows 8 windows update to 8.1 update for windows95 nodvd windows xp nach update extrem langsam kill auto restart windows update windows efi support web hosting support microsoft access vista hangs on startup after windows update what new in latest windows phone update how to disable windows update in windows 7 permanently adpcm support windows 7 microsoft desktop support test stealth update windows review update history windows 7 microsoft elite keyboard support

updatexpress system pack installer for microsoft windows [url=http://windows-tools.com/ask-microsoft-support/1583-2016-05-21.php]numro d erreur 0x8ddd0018 windows update[/url] windows phone 7 socket support [url=http://assist-windows.com/netsupport-windows-7-aero/3397-2016-08-20.php]windows mstsc update[/url] windowsupdate.microsoft.com goes to google [url=http://supporterwindows.com/reinstall-windows-nt-40/5131-2016-12-15.php]delete windows server 2003 update cache[/url] windows update error code 643 server 2008 [url=http://assist-windows.com/netsupport-windows-7-aero/4489-2016-10-22.php]windows update kb898461[/url] how to uninstall windows updates [url=http://help-windows.com/can-see-installed-updates-windows-7/12308-2017-11-26.php]microsoft windows update repair utility v4[/url]

error number 0x80072efd windows update xp windows xp updates problem windows xp reinstall internet explorer 6 not able to access windows update hide windows updates windows xp stop windows 8 update restart command ie 10 failure configuring windows updates ms windows update windows mobile auto update windows update services error

multilanguage support windows xp [url=http://support-microsoft-tools.com/reinstall-windows-clean/15867-2018-04-11.php]nsupdate windows 2008[/url] my pc wont boot after windows update [url=http://software-windows.com/update-network-password-windows-7/19692-2018-08-15.php]how do i install windows xp updates[/url] kaspersky antivirus support windows 8 [url=http://assistwindows.com/windows-xp-service-pack-3-latest-security-update/12948-2018-01-12.php]sap supported windows os[/url] updates for windows defender for windows 7 [url=http://supporter-windows.com/windows-xp-dst-update/6928-2017-04-11.php]windows service installutil[/url] windows 8 embedded supported hardware [url=http://assistwindows.com/sdhc-update-microsoft-support/20076-2018-10-15.php]windows update causes computer to not start[/url]

failed to update bitmap windows 7 windows checking for updates stuck vista internet not working after windows xp update sorry this program only supports asus notebook windows 7 windows installer for windows server 2003 service pack 2

cwvjgnglaubh

(rloiot, 2018.07.19 11:22)

<a href=http://camadian-pharmacya.com>como se usa la viagra</a>
where to buy generic viagra forum http://canadian-pharmacya.com


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »