Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

СтраховоеКидалово.РФ

(MichaelKiz, 2018.06.18 13:21)

СтраховоеКидалово.РФ [url=http://xn--80aafbifvpmxbgbpoq7c.xn--p1ai/]СтраховоеКидалово.РФ[/url]

powsyf

(schhhe, 2018.06.18 12:12)

[url=http://canadian-pharmasy.com]generic cialis online pharmacy reviews[/url]
usa cialis prices
cialis legal online bestellen http://canadian-pharmasy.com

1bsg2r3y

(KennethViemy, 2018.06.18 08:03)

wh0cd101906 [url=http://cephalexin.us.org/]generic cephalexin[/url] [url=http://lisinopril.us.org/]lisinopril[/url] [url=http://buysildalis.us.com/]sildalis without prescription[/url] [url=http://avodart.us.com/]avodart[/url] [url=http://provera.us.com/]provera[/url] [url=http://buycytotec.us.com/]generic cytotec[/url] [url=http://vardenafil.us.org/]vardenafil cheap[/url] [url=http://viagraforsale.us.com/]Viagra For Sale[/url] [url=http://neurontin.us.com/]buy neurontin[/url]

1 YEAR ON T: FTM TRANSGENDER

(TravisTum, 2018.06.17 23:30)

Ah, che tutta in un momento My Hat, Summer TheDewMeister Ep 1 Illusion allj fel My Friend Ft Ft Marco Mckinnis Walter Trout Red House live performance Ernest Bloch Meditation Hebraique 24 Incredible Acts of Kindness Elephant Weather Sebastian Mateo Ricardo Villalobos Enfants (chants) Steve Buscemis Dreamy Eyes Enya Only Time Logic 44 more [Lyrics] Dream theater descent of the nomacs Nelly Martz, cantando Angel, en Aqui Casual!

The Lawrence Network [url=https://semestra.eu/music/relaxing+coffee+jazz+cafe+saxophone+piano+jazz+music+for+studying+work+sleep]Cafe Saxophone & Piano Jazz Music For Studying Work Sleep - Relaxing Coffee JAZZ[/url] Sevinc sevil sehv ozundedir [url=https://ductus.us/search/I+Miss+Paying+Rent+Ken+Reid]I Miss Paying Rent Ken Reid[/url] Amharictube [url=https://ruangsudut.info/music/how+glorious+the+love+of+heaven+chris+cleveland+stars+go+dim]HOW GLORIOUS THE LOVE OF HEAVEN Chris Cleveland Stars Go Dim.mp3[/url] Todo Baterias [url=https://shmenim.info/search/Solid+godlike]Solid godlike[/url] Wont Stop Luving You Ft Centrell Vybe [url=https://ruangsudut.info/search/Nightcore+Kiss+Me+Thru+The+Phone]Nightcore Kiss Me Thru The Phone[/url]

The Mountain Goats BTS INFIRESARMY XXXTENTACION ILOVEITWHENTHEYRUN REACTION LawTWINZ Kanave Kanave Top 10 Best DRAGON BALL Z Games Dominik Varga Okmalumkoolkat La Liga Afro beat summit Afrika dey Calgary Not this Time3 Silent City

PMV-No Way-(TwiDash) [url=https://semestra.eu/group/kid+rock]Kid Rock[/url] Soruthihudu maniya maligi in kannada [url=https://shmenim.info/search/Bobby+Dickson]Bobby Dickson[/url] ListenAndReadAlong [url=https://semestra.eu/search/Dj+Wonder+Let+Me+Live+My+Life]Dj Wonder Let Me Live My Life.mp3[/url] Dilpreet dhillon [url=https://ruangsudut.info/search/Future+Rent]Future Rent mp3[/url] Back To U (rington) [url=https://ruangsudut.info/music/little+walter+tribute+jam+at+chicago+blues+festival]Little Walter Tribute Jam at Chicago Blues Festival.mp3[/url]

Ssjdennis16 HOBBY LOBBY HAUL! 90 OFF EVERYTHING! Shenandoah Peter Hollens (A Cappella) Mary J Blige I Can Love You Avril lavigne girlfriend mp3

bzohrci

(uhbzwg, 2018.06.17 18:09)

<a href=http://canada-pharmaci.com>how to buy cialis</a>
usa country profile cialis http://canada-pharmaci.com

World cup 2018 live channel

(MarlenTum, 2018.06.16 06:26)

World cup fixtures printable World cup groups 2018 printable World cup 2018 qualifications wikipedia World cup 2018 poster fixtures World cup groups schedule Livestream russia vs saudi arabia news World cup live stream hd World cup 2018 schedule excel World cup 2018 qualifiers schedule europe Fifa world cup 2018 song maluma World cup 2018 excel wall chart Watch fifa world cup draw online World cup live streaming free cbc 2018 fifa world cup tickets price Portugal spain u21 live stream

World cup draw live 2018 stream [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-qualifying-standings.php]fifa world cup 2018 qualifying standings[/url] 2018 fifa world cup final tickets [url=http://copipe.info/world-cup-group-qualifiers-predictions.php]world cup group qualifiers predictions[/url] World cup qualifiers 2018 live scores [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-india-matches.php]fifa world cup 2018 india matches[/url] Fifa world cup groups printable [url=http://copipe.info/watch-world-cup-live-streaming-free.php]п»їwatch world cup live streaming free[/url] World cup 2018 final match [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-matches-list.php]fifa world cup 2018 matches list[/url]

World cup fixtures england bbc World cup match schedule russia 2018 Fifa world cup World cup 2018 schedule download outlook Mexico group world cup 2018 russia World cup streaming app World cup 2018 russia final draw World cup final live streaming hd World cup qualifiers 2018 live scores Fifa world cup 2018 groups pdf

World cup 2018 russia draw live [url=http://copipe.info/2018-fifa-world-cup-tickets.php]2018 fifa world cup tickets[/url] World cup 2018 calendar excel [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-excel.php]fifa world cup 2018 excel[/url] Morocco vs iran time schedule [url=http://copipe.info/world-cup-group-stages-2018.php]world cup group stages 2018[/url] Fifa world cup 2018 usa [url=http://copipe.info/live-football-scores-world-cup-qualifiers.php]live football scores world cup qualifiers[/url] Fifa world cup 2018 qualifying groups [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-schedule-ist.php]fifa world cup 2018 schedule ist[/url]

World cup streaming packages World cup live streaming online free World cup 2018 russia group draw Fifa world cup 2018 qualifications wiki Russia 2018 world cup groups table

pharmacie en ligne

(ThomasNulk, 2018.06.16 04:01)

[b][url=https://bit.ly/2Jcmk50]pharmacie en ligne[/url][/b][url=https://bit.ly/2Jcmk50][img]http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2Jcmk50
prix viagra pharmacie luxembourg
sildenafil 50 mg opiniones
achat de cialis original
prix boite levitra
forum commande kamagra
achat levitra 20mg
legislation vente viagra
prix du cialis 20 boite de 4
cialis super active avis
cialis 5 mg wirkung
viagra generique site serieux
prix cialis en pharmacie maroc
cialis 5 mg does it work
cialis 5 mg how long
faut il une ordonnance pour acheter du cialis en france
acheter viagra pfizer pas cher
achat viagra ligne france
cialis generique en pharmacie belgique
meilleur prix kamagra
ou acheter du cialis en france
comment obtenir du viagra sans ordonnance

best online pharmacy

(Brianon, 2018.06.16 01:51)

[b][url=https://bit.ly/2LWntPH]best online pharmacy[/url][/b][url=https://bit.ly/2LWntPH][img]http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2LWntPH
petro canada pharmacy eglinton
canada drug guide
canadian online rx pharmacy
donating unused prescription drugs canada
online pharmacy worldwide shipping
my canadian pharmacy org
canada pharmacy mebendazole
universal health care of canada
canada prescription weight loss drugs
online pharmacy guelph
online pharmacies spain
canadian pharmacy cape coral fl
canada drugs qnexa
canadian pharmacy gateway
best canadian pharmacy online review
canadian pharmacy secure wipes
online pharmacy blue cross blue shield
the canadian pharmacy review
canada buy prescription drugs online
cheap kamagra canada
canadian-drugstore-24h comreview
online pharmacy oxycontin
muscle pharm canada jobs
online pharmacy phentermine
online pharmacy lyrica pregabalin
canadian 24 hr pharmacy
canadian health care mall complaints
canadian pharmacy retail stores
canadian pharmacy equivalency exam
online pharmacy scams sites

кейтеринг фуршет

(Jeffreynup, 2018.06.15 20:47)

Кофе давнешенько стал не просто напитком, а поводом для неформального общения. В полной мере этим воспользовались организаторы разнообразных семинаров, конференций, тренингов, а также корпоративных совещаний и мозговых штурмов. Они предложили ломать мероприятия короткими перерывами, которые получили слово кофе-брейк. Малопомалу сформировались определённые правила, традиции и пошиб таких перерывов. Сколько такое кофе-брейк, который должна быть правильная строй кофе-брейка и каково традиционное меню для него?
Перейти на сайт [url=https://www.bufetout.ru/catering/kofe-breik/menu-cofe-breik-zakaz/]проведение кофе-брейка[/url]

Layout at products with discount

(Erzestdoume, 2018.06.14 13:22)

viagra 20mg composizione
[url=http://viagrawithoutdoctorpres.net]viagra without a doctor prescription canada
[/url] viagra dose interests
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.net">viagra without a doctor prescription
</a> - about viagra 20mg
viagra view unanswered posts

Магазин коляски недорого

(Clintonothet, 2018.06.14 13:14)

Выше детский интернет-магазин предлагает просторный комплект товаров чтобы Ваших малышей. Это коляски, манежи, детские кроватки, автокресла, самые популярные игрушки, платье ради новорождённых.

Так же в нашем магазине Вы можете подкупать наивный трехколесный велосипед с родительской ручкой и без нее, самокат, санки чтобы зимних развлечений, ходунки, стульчик для кормления, прыгунки, матрасы для кроватки, постельное бельё, одежду для новорожденного и многое другое.

У нас позволительно приобрести не единственно крупные товары, но и необходимые повседневные мелочи, которые очень необходимы наравне крохе, беспричинно и родителям. Ванночки, детские горшки, аксессуары для купания, конверты на выписку, крестильные наборы, развивающие коврики и др. полезные приспособления и игрушки.
Перейти [url=https://donkarapuz.com/category/detskie-kolyaski/]Магазин коляски недорого[/url]

безрамное остекление беседок

(Patricknub, 2018.06.14 03:15)

безрамное остекление беседок [url=https://nasha-besedka.ru/vidy/150-besedka-shestigrannaya-svoimi-rukami-2]безрамное остекление беседок[/url]

начинается кашель у ребенка что делать

(Tomasphype, 2018.06.14 02:57)

начинается кашель у ребенка что делать [url=https://kashel.su/pomoshh/rebenku/nachinaetsya-kashel-u-rebenka-chto-delat-307]начинается кашель у ребенка что делать[/url]

Тема

(swetoksv, 2018.06.14 00:52)

http://d9037293.bget.ru http://v9037269.bget.ru http://c90372n1.bget.ru http://i903707o.bget.ru http://c903131j.bget.ru http://z90372w3.bget.ru http://a90372c5.bget.ru http://l90372hc.bget.ru http://f90313x0.bget.ru http://b90315tt.bget.ru http://o90372ka.bget.ru http://a90372c3.bget.ru http://n903720i.bget.ru http://f90372ag.bget.ru http://l903685a.bget.ru http://c90315lh.bget.ru http://j903725k.bget.ru http://g90314k6.bget.ru http://d90372jn.bget.ru http://o90372nk.bget.ru http://t90372cp.bget.ru http://m90372ri.bget.ru http://s90315vg.bget.ru http://u90368hu.bget.ru [url=http://n903720i.bget.ru].[/url] [url=http://g90314k6.bget.ru].[/url] [url=http://s90315vg.bget.ru].[/url] [url=http://t90372cp.bget.ru].[/url] [url=http://o90372ka.bget.ru].[/url] [url=http://d9037293.bget.ru].[/url] [url=http://m90372ri.bget.ru].[/url] [url=http://j903725k.bget.ru].[/url] [url=http://f90313x0.bget.ru].[/url] [url=http://o90372nk.bget.ru].[/url] [url=http://u90368hu.bget.ru].[/url] [url=http://a90372c3.bget.ru].[/url] [url=http://c90315lh.bget.ru].[/url] [url=http://l90372hc.bget.ru].[/url] [url=http://i903707o.bget.ru].[/url] [url=http://c903131j.bget.ru].[/url] [url=http://f90372ag.bget.ru].[/url] [url=http://l903685a.bget.ru].[/url] [url=http://a90372c5.bget.ru].[/url] [url=http://z90372w3.bget.ru].[/url] [url=http://c90372n1.bget.ru].[/url] [url=http://v9037269.bget.ru].[/url] [url=http://d90372jn.bget.ru].[/url] [url=http://b90315tt.bget.ru].[/url]

13799

(TylerQuarf, 2018.06.13 16:00)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5122></a>

высокие радиатроы

(Marcusexpip, 2018.06.13 04:02)

высокие радиатроы [url=http://arbonia.net/trubchatye-radiatory/vertikalnye-radiatory-arbonia/]http://arbonia.net/trubchatye-radiatory/vertikalnye-radiatory-arbonia/[/url]

xhxqqa

(uypvxs, 2018.06.11 20:28)

[url=http://canadian-pharman.com]buy viagra in canada[/url]
real viagra online usa
forum buying viagra online http://canadian-pharman.com

1414

(Joshuadep, 2018.06.11 09:51)

http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6584 -

27224

(Williamviops, 2018.06.09 07:26)

[url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1184][/url]

cheap viagra pills

(daleop, 2018.06.09 03:43)

buy viagra on line
[url=http://canadian-pharmacyc.com]buy viagra pill[/url]
generico de viagra http://canadian-pharmacyc.com


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »