Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

choctaw casino kgsoh

(Ahfxnmouro, 2018.05.09 16:21)

casino slots free play <a href="https://onlinecasinocss.com/#">free casino games and poker</a> online casino games free | [url=https://onlinecasinocss.com/#]free slots games[/url]

hollywood casino online slots nfetd

(Allcfmouro, 2018.05.08 19:03)

online casino gambling <a href="https://myonlinecasino24.com/#">casino games no download no registration</a> rock n cash casino slots | [url=https://myonlinecasino24.com/#]four winds casino[/url]

side effects of cialis

(dbrzfa, 2018.05.08 04:50)

[url=http://canadian-pharmasy.com]where can i buy cialis over the counter[/url]
generic cialis usa buy
buy cialis online europe http://canadian-pharmasy.com

casino games for free ddmzy

(Aohaumouro, 2018.05.07 19:18)

las vegas world free slots casino games <a href="https://myonlinecasino24.com/#">free online slot machines</a> free casino slots no downloads bonus rounds | [url=https://myonlinecasino24.com/#]casino city[/url]

viagra without a doctor prescription usa 7989

(Agustingop, 2018.05.07 15:34)

60 http://www.sannicolac5.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=603066 http://kahkahabisiklet-kondisyon.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=172170 http://www.vaticanroom.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=196022 http://www.selection.senate.gov.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73299 http://oldsite.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1130 http://www.quasarsinduno.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=620758 http://www.cool-save.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1366949 http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1812555 http://nightsky-led.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=305491 http://www.latikana.lt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4083 http://www.manhow.com.tw/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29004 http://www.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3526 http://globalcompactkenya.org/old/index.php/en/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=357 http://www.die-finanzspritze.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30182 http://www.bridgegaragemanchester.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38813 http://qudoraat.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29450 http://acconsulting.com.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15190 http://calpij.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=158789 http://www.onyourmarkprep.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31224 http://isimer.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4299 http://web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=693999 http://www.vpi3pl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=485052 http://earthmoversafrica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19089 http://iphone.viacon.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=553743 http://www.birbaregali.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=251722 http://www.themoneyworkshop.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1912751 http://airliebeach.asia/aaadealoriginal/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=243676 http://aragosta.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10822 http://www.punucapa.cl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=92719 http://ppkgroup.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42644 http://windgatedesign.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1510673 http://dgm-com.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23409 http://sfa37.servidoraweb.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1150156 http://masteryit.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=272846 http://restaurant-churrasqueira-pokemon.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26500 http://allngwachristian.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=130328 http://basculasjaramillo.com/www.revistacarros.com.co/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18475 http://indro.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26386 http://www.inbsolutions.co.za/tnv/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=621 http://www.jakoimportaciones.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=101163 http://cafejanae.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=538364 http://faveda.ba/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42594 http://www.rio.baytel.de/index.php/component/k2/itemlist/user/1306338 http://www.sdmnapoli.it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149178 http://www.bodegadonquinto.com/2015/index.php/es/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1079 http://www.yucatanmedicalservices.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1028 http://www.miroseguridad.com/web/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=754 http://tambov-promalp.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=124169 http://www.mahad.nuaimy.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4495 http://cr-syntul.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35910 4045

stn play online casino bwcev

(Aiwihmouro, 2018.05.06 19:19)

zone online casino <a href="https://myonlinecasino24.com/#">free casino games no download</a> mohegan sun online casino | [url=https://myonlinecasino24.com/#]mgm online casino nj[/url]

buy viagra online cheap

(iokueb, 2018.05.05 19:43)

[url=http://canadian-pharmacie.com]viagra online canadian pharmacy[/url]
buy viagra online same day delivery http://canadian-pharmacie.com

acheter cialis

(dxexlf, 2018.05.04 14:13)

buy cialis http://canada-pharmaci.com

viagra without a doctor prescription paypal 6915

(Agustingop, 2018.05.04 12:01)

6387 http://www.itu.edu.sv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34221 http://kippkk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=504639 http://hopitalcroixdusud.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=393175 http://nkolele.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=201688 http://gs-ixi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26693 http://www.modaninos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=907306 http://vwanglaw.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=590546 http://cafejanae.devikahealth.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=545175 http://cursos.encuentra.com/cms/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=249182 http://komunalno.com.ba/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1032711 http://www.studiodentisticocesanoboscone.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=374896 http://i-soccer.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=676 http://mail.tradesmax.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31826 http://altairosha.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=197779 http://www.sindacatoitalianocommercialisti.it/perusiaprofessio/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4770 http://auditburo.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47384 http://oldtennis.huset.no/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5958 http://aquamanaesp.gov.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1077107 http://akkufish.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39834 http://zocadance.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=532680 http://www.disegni3d.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=366505 http://www.easysandbox.com/appsguru/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15174 http://e.asou-mo.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67000 http://supplyconceptsinc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5558828 http://elnservices.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34310 http://www.inatel.edu.br/docentes/rausley/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7916 http://lookswomen.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34564 http://zur.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63841 http://medicaltradeco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=698 http://www.altodecastejongaina.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=127676 http://www.villaggiodeimiceti.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=674009 http://www.joyashumberto.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=115 http://kahkahabisiklet-kondisyon.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=172534 http://traffic-signs.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=173385 http://www.phxwomenshealth.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=267018 http://latcha.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2679 http://www.mhfvic.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=493 http://www.biasharatips.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14362 http://www.ecbaproject.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=234348 http://www.agapetourplc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33099 http://www.studiopsicologiabari.it/psicologa-bari/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14062 http://voarfilmes.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=970804 http://tebulid.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17276 http://www.kerresgroep.eu/extern/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=887 http://www.awbnetwork.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6732 http://alaskarbooks.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34717 http://www.labcaffe.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4061 http://scc.org.kh/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23193 http://masteryit.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=259674 http://www.iqeamx.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=482323 9877

generic viagra prices

(Raymondstito, 2018.05.04 11:17)

generic viagra india [url=http://viagra-generics.us/#8397]generic viagra without a doctor prescription[/url] viagra <a href=http://viagra-generics.us/#3588>generic viagra online pharmacy</a>

buy viagra new york

(nbgecm, 2018.05.04 07:53)

[url=http://canadian-pharman.com]viagra price[/url]
generic viagra usa pharmacy
buy viagra 50 mg online http://canadian-pharman.com

viagra generic date

(Raymondstito, 2018.05.03 02:43)

http://manusport.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=397144 http://traffic-signs.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=183444 http://ics.edu.vn/news/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=406524 http://naghelleltd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=240614 http://fondationpaindevie.org/fr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=912 http://www.endotecnica.pt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34435 http://www.cuisineselegance.com/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1328 http://www.scapoeira.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48562 http://abaoman.org/abaalumni/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2615 http://www.kungfuchang.be/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6967 http://www.minhlongii.com/en/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2576 http://mediashack.co.za/evergreen/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1465 http://www.libonisnc.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6410 http://www.vnssrl.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=831 http://madhukulasooriya.info/gewalidam.lk/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96745 http://www.villarealeventosbsb.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=143101 http://dasbachgmbh.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=700815 http://cloudfirehosting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=157977 http://www.arqnorbertocalo.com.ar/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=488 http://www.research.pmcg-i.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=260315 http://lamcast.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13714 http://solverinn.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48875 http://www.vivilegno.it?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=298151 http://live-energo.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=300786 http://sharpeagles.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1278098 http://www.aracruzborrachas.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=967 http://ddv.sungenebyte.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16832 http://dietretkurbel.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=453045 http://proekt08.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1658877 http://dalmatia-split-taxi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2544 http://xn--80aeffb4cbsbh.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19335 http://www.noorification.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=573981 http://www.vasculart.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3047 http://xn--24-ulc1ao3f.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17302 http://capelco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27314 http://tianovas.com/electronicmusic/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11136 http://www.autogm.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=841566 http://www.unitedafricaforchildren.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1009 http://www.proton.cd/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11939 http://whomentors.com/project/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44012 http://adsforwheels.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284948 http://www.rossanasaavedra.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=253585 http://xn--64-slcd8ag.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=130110 http://jkhsec.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4310 http://grfotografias.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86759 http://www.tagsorrento.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=325472 http://regionalbusinessconnection.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81859 http://www.studiolegalecentore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=741012 http://qudoraat.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28069 http://www.safetyevolution.ca/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1079

viagra without subscription 5233

(Agustingop, 2018.05.02 18:53)

4051 http://skypointgroup.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=252571 http://www.ubiqueict.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=393056 http://www.gruposantolina.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=90809 http://www.lisadurdenmyworldmyway.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=316883 http://www.oofhpk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19315 http://dip-personal.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2543 http://kickarss.expressionincode.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48659 http://adgiloilo.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10468 http://houseyourpony.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=197180 http://www.trestoremolise.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=653161 http://www.rioneportamarina.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=568130 http://epey.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223416 http://www.kungfuchang.be/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8857 http://solverinn.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48726 http://icoted.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=632256 http://collors.net.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2064 http://www.rebeldestyle.com/cormach.co.il/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=183276 http://carwashgenie.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46865 http://www.settemarzosrl.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49194 http://www.amigarevista.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284618 http://matinbank.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1342518 http://www.forex-er.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25948 http://capriceofmykonos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1483 http://www.commerceminds.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=394457 http://diamondcitib.com/web/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=136685 http://www.tizianacatanzani.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=578347 http://laestrellauniforms.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38217 http://www.novikamps.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2079 http://bassein-razumnoe.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66418 http://qtrsgroup.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=569699 http://irannovinfilm.com/en/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19079 http://makkcg.com/alwadihospital2017/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2687 http://ladiesspecial.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=711772 http://www.mysticnails.it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30050 http://kohistaneng.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11585 http://www.studiotecnico.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=129578 http://ebc-company.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23213 http://naghelleltd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=233447 http://manaratelmostaqbal.com/national/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=343288 http://eiwias.mas.ec/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4200 http://www.vivilegno.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=296529 http://beverlyhillspuppies.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25837 http://www.cohccministries.org/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=110268121 http://mideacac.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4050 http://antropova-t.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41734 http://xn--64-slcd8ag.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133642 http://power-screen-caribbean.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=201849 http://www.immaginenardi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=599320 http://johdec.unimap.edu.my/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=82969 http://origomed.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35485 5756

casino online pfgtv

(Agvtwmouro, 2018.04.30 07:33)

empire city online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">golden nugget online casino</a> golden nugget online casino | [url=https://onlinecasinoplay.us.org/#]parx online casino[/url]

online casino real money imxmv

(Aluoimouro, 2018.04.30 07:16)

parx online casino <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">mgm online casino</a> lady luck online casino | [url=https://onlinecasino24.us.com/#]foxwoods online casino[/url]

mgm online casino nj wwxmc

(Ajejdmouro, 2018.04.29 22:25)

<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">mgm online casino</a>

casinos online gambling baepd

(Adpmqmouro, 2018.04.29 10:41)

<a href="https://onlinecasino24.us.org/#">usa casino online real money</a>

online usa casinos grlmq

(Axrqgmouro, 2018.04.29 10:26)

[url=https://onlinecasinovegas.us.org/#]casino online[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/#]best online casino[/url]
<a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">online usa casinos</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">best online casino</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">usa casino online real money</a>
<a href=" https://onlinecasinovegas.us.org/# ">online casino bonus</a>

online casino real money free cghbh

(Aqhuimouro, 2018.04.28 20:14)

[url=https://onlinecasinoinus.com/#]online casinos[/url] [url=https://onlinecasinoinus.com/#]online casino games free[/url]
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino real money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">party casino online</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online usa casinos</a>

online casino games monlq

(Ajhqdmouro, 2018.04.28 15:11)

[url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online casino gambling[/url] [url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online casino[/url]
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino gambling</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">play slots online for money</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino bonus</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »