Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELSŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK---http://www.antalljozsef.hu/

2008.06.30
  Eletrajz Csalad Hitvallas Merfoldko Emlek  

Antall József élete

Antall József 1932. április 8.-án született Budapesten. Gyermekkorát az édesapja nevelése határozta meg. Egészen fiatal korától kezdve oktatta a politikai intézmények működésére és az általa helyesnek ítélt politikai eszmerendszerre.
Ennek meghatározó elemei a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.
Az ifjú Antall az elemi után a budapesti Piarista Gimnáziumba került. Saját elmondása szerint ez volt a legmeghatározóbb tanulmányai sorában, szinte a családi neveléssel volt egyenrangú. Ennek oka gimnázium színvonalas oktatásán túl, a belső összetartásáról és a határozott világnézeti képzés volt. Az Alma Mater iránti elkötelezettséget jelzi, hogy a rendszerváltozás után Antall József kezdeményezi a Piarista Diákszövetség létrehozását.
Az iskola szellemiségét a keresztény erkölcsiségen túl meghatározta a nemzeti konzervativizmus, a tolerancia és a szociális érzékenység A leendő miniszterelnök sorsfordító időkben 1942 és 1950 között járt ide, amikor az iskola által képviselt elvekkel élessen szembenálló kormányok irányították a nyilas és a kommunista diktatúrák alatt az országot. Az iskola történelemtanárának Gál Istvánnak tudható be, hogy a természettudományos érdeklődésű fiatal a történelem felé fordult és ő lesz az iskolai önképzőkör vezetője. 16 éves korában dönti el, hogy publicista és politikus lesz és ezen a kommunista hatalomátvétel sem változtat. Már fiatalon meggyőződése, hogy az embertelen rendszer nem tartható fenn és készül az azt követő szerepvállalásra. Nem mutat sok szimpátiát a társait lelkesítő, a szocializmust megreformálását célul tűző nézetek iránt sem, mivel a rendszert eleve rossznak és javíthatatlannak gondolja, amin a reformok nem segítenek, csak egy rendszerváltozás.
A gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lesz. A kiváló tanulmányi eredmények mellett szembekerül az egyetemet is egyre inkább eluraló kommunista ideológiával és képviselőivel, amit a titokban terjesztett a marxizmus tételeit hatásosan cáfoló pamflet A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója és a róla írt jellemzések is bizonyítanak. Diplomamunkáját egy a korban nem sokra becsült témából Eötvös József politikájáról írta. A nappali szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon megszerzi a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is, majd a doktori címet.

A Forradalomban

A diploma megszerzése után Antall József rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. Tanári pályáját az Eötvös Gimnáziumban kezdi 1955-ben. Szoros kapcsolat alakul ki közte és osztálya között. 1956. október 23.-án nem valamely szokásos nagy ívű történelmi előadását tartja meg, hanem úgy kezdi "Uraim, bekerültünk a történelembe." és beszámol az előző este lezajlott műegyetemi nagygyűlésről, a diákok követeléseiről és az aznapra tervezett tüntetésről. A tüntetésen, az Országház és a Rádió körüli eseményekben diákjait vezetve maga is részt vesz. Az Eötvös Gimnázium a Forradalmi bizottsága élére választja.
A mindössze 24 éves Antall Józsefnek határozott elképzelései vannak a jövőről. A cél a demokratikus, többpártrendszerű Magyarország. Ennek érdekében szükség van a civil és politikai szféra helyreállítására. Részt vesz a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. Vezetésével a fiatalok egy csoportja birtokba veszi a párt számára a kommunista diktatúra alatt a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává alakított volt kisgazdaközpontot a Semmelweis utcában és megszervezi ennek védelmét. A forradalom közben Somlóra utazik édesapjáért és a környék lakói előtt több alkalommal beszámol a forradalom eseményeiről és a kibontakozás utjairól. Ezek első politikai szónoklatai.
A forradalom leverése után Kovács Béla a Kisgazdapárt szellemi vezetője is náluk lakik, így ez lesz a kisgazda tanácskozások színtere. Kádár Jánostól felkérés érkezik egy esetleges koalíciós kormányban történő kisgazda részvételre, amire a pártvezetőség megbízásából ő írja meg a választ a Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakoztatás biztosítására címmel. Ebben határozottan leszögezi a feltételeket az ÁVH kivonását, a szovjet kivonulást és a többpárti választásokat. A karhatalmisták válaszul többször őrizetbe veszik. Közben folytatta a tanítást az Eötvös Gimnáziumban, de mivel osztálya túlzottan kötődik hozzá és az általa képviselt eszmékhez eltávolítják, az osztály a ballagáskor külön titkos tablót készít, amin csak ő és az osztály tagjai láthatók.
1957-ben a Toldy Gimnáziumba kerül, ahol pár hónap alatta szintén maga köré gyűjti a fiatalokat. Keserűen jegyzi meg az egyik besúgó, hogy az általa vezetett történelem szakkörnek több tagja van, mint a helyi KISZ szervezetnek. 1957. október 23.-án néma tüntetést tartanak a forradalom emlékére. 1959-ben politikai magatartása miatt eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától. Az indoklásban megfogalmazott politikai nézetei ellentétben legélesebb bírálói akkori vagy későbbi Kádár-korszakbeli megnyilvánulásaitól a rendszerváltozás után is vállalhatóak voltak "politikai magatartása miatt nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét követelte."


Ellenzéki értelmiségiként a Kádár-rendszerben

A tanári állásból történő elparancsolás után Antall József két évig könyvtárosként dolgozik. A tudományos pálya lehetőségét egy váratlan lehetőség indítja el. 1963-ban ő írja meg a Magyar Életrajzi Lexikonba nyolcvan orvos életrajzát. Rájött, hogy a gyógyítás története az a fontos tudományos téma, amit még sem az orvosok, sem a történészek nem kutattak megfelelő részletességgel és lehetőséget nyújt a politikai befolyástól mentes munkára. Tudósi nagyságát mutatja, hogy a nyilvánvaló politikai ellenszél ellenére olyan tudományos és tudományszervezői tevékenységet folytatott, amivel kikényszeríttette az elismerést.
Az 1964-ben megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár, először tudományos kutatónak hívja, de még ugyanabban az évben igazgatóhelyettessé nevezik ki és döntő érdemeket szerez a múzeum megszervezésében. Tudományos munkája hamarosan a határon túl is elismerést vált ki. 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett és miután 1974-ben megkapta nyugati országokba is érvényes útlevelét ennek köszönhetően főleg német nyelvterületen rendszeresen tartott előadásokat.
Ezek az utak segítették abban is, hogy nem szakadt el a nyugati politika, az eszmerendszerek változásaiból, azokból továbbra is naprakész volt és a későbbi politikusi pályához rendkívül hasznos kapcsolatokat szerzett. Többszáz orvostörténeti témájú tanulmánya és könyve mellett továbbra is szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmussal. Ezért különösen érzékenyen érintette, amikor kormányfőként a vádaskodások egyik visszatérő eleme állítólagos antiliberalizmusa volt. Erről így nyilatkozott: "utálom ha liberalizmusra oktatnak olyanok, akik a marxizmus elkötelezettjei voltak, amikor én a liberalizmusról írtam."
1974-ben megbízott főigazgatója majd 1984-ben főigazgatója lett az Orvostörténeti Múzeumnak, az intézetet világhírű kutatóműhellyé fejlesztette és munkát biztosított számos olyan embereknek, akiket a rendszer üldözött. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa volt, ami közül a legmagasabb rangú az 1982-ben elnyert Munka Érdemrend arany fokozata volt. Ebben az évben választotta elnökévé a Magyar Orvostörténeti Társaság. Az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként is dolgozott. A témában írt legfontosabb műve: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei 1981-ben jelent meg először.

Visszatérés a politikába

A tudományos életben elért páratlan sikerek ellenére Antall József igazi lételeme a politika maradt és arra várt és készült, hogy a szocializmus általa biztosra vett összeomlása után szerepet tudjon vállalni a haza helyreállításának szolgálatában.
A rendszerváltozás idején stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult elképzelésekkel rendelkezett a jövendő politika helyes irányvonaláról és ehhez kereste azt a politikai jobbközép formációt, amihez nézetrendszere a legközelebb állt. 1988 elején kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba megalakítja- többek között Göncz Árpáddal- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. Csoóri Sándor hívására ezután vesz részt a Magyar Demokrata Fórum előadásain és 1988 szeptemberében jelen van a szervezet hivatalos megalakulásánál és megfigyelőként részt vesz az ideiglenes elnökség munkájában. A leendő miniszterelnök lételeme a demokratikus pártpolitika volt és mivel még nem lehetett tudni az MDF párttá alakul-e, ezért az újjászerveződő történelmi pártok irányába is tájékozódott, ahol családi háttere, felkészültsége és nemzetközi kapcsolatai miatt örömmel látták volna. 1988 októberétől a Kovács Béla Társaságban az FKGP újjászervezésén is munkálkodik. Azonban a későbbiek bizonyították, hogy helyesen vélekedett mikor rövid idő után belátta, a leendő pártban nem az igazi kisgazda szellemiségű, annak polgári értékeit is felvállaló erők kerülnek többségbe. Így noha magas tisztséget ígérnek neki nem vállal szerepet az FKGP-ben. A Barankovics-féle Demokrata Néppárt útódaként létrejövő KDNP a főtitkári posztot kínálja fel neki, de válaszában kifejti ez a párt egy felekezeti párt lenne, márpedig a jobbközép oldalon széles alapú vezetőpártra van szükség a baloldal és a liberálisok választásokon történő legyőzése érdekében. Mindezek ellenére ezekért a pártokért is dolgozott és nemzetközi kapcsolatait kihasználva 1989 nyarán előzetes megállapodást kötött a nyugat-európai kereszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy az MDF, KDNP, FKGP hármast felveszik tagjaik sorába.

A politikai ellenzék első vonalában

A magyar politikai átalakulás jelentős része a Kerekasztal tárgyalások nyomán jött létre. A politikával foglalkozó közvélemény ekkor ismerhette meg Antall Józsefet.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én jön létre, majd 1989. június 13-án feláll az MSZMP, az EKA és a tényleges beleszólási jogkör nélküli MSZMP csatlósszervezetek az un. Harmadik Oldalt. részvételével a Nemzeti Kerekasztal. Az EKA-tárgyalásokat az MDF a kezdeti szakaszban nem vette komolyan, mivel lényegesen erősebb volt az abban résztvevő többi szervezetnél, de mikor felismerte a jelentőségét a pártnak meg kellett erősítenie a tárgyalócsoportot. Szabad György és Csoóri Sándor Antall Józsefet javasolta. Antall Józsefnek kész koncepciója volt a tárgyalások további vitelét illetően. Célja a magyar alkotmányosság és demokrácia helyreállítása volt. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott.
A kerekasztal-tárgyalások során hamar kitűnt példa nélkül álló szakmai felkészültségével és kompromisszumképességével. Ezek alapján számos javaslatot tett és nemsokára visszatérő elemei lettek a tárgyalásoknak a "támogatom Antall József indítványát" és a "csatlakozom Antall József indítványához" mondatok. Nagy szerepe volt ebben, hogy pontosan ismerte és alkalmazta egyrészt a magyar demokratikus történelmi hagyomány 1848-as és II. világháború utáni rövid időszakának elemeit, ami a nemzetieknek volt fontos, másrészt az európai demokráciák berendezkedését, ami a liberálisoknak volt szívügye. Ennek köszönhető, hogy a pártok közti egyre élesebb viták és az MSZMP szándéka ellenére az Ellenzéki Kerekasztal nem bomlott fel, hanem elérte történelmi hívatását és 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeiről.

A miniszterelnök
Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé. Ezzel egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Az elkövetkező kampányidőszakban óriási munkát végzett, aminek köszönhetően az MDF egységes arculatú a kereszténydemokrata, a nemzeti liberális és nép-nemzeti értékeket együttesen valló jobbközép párttá vált.
A választási kampány fontos eleme volt a miniszterelnök-jelöltek személye és két utóda Boross Péter és Orbán Viktor szerint is döntő jelentőségű volt, hogy csak ő látszott alkalmasnak a jelöltek közül egy ország vezetésére. Mindemellett már a választási kampány alatt is több alkalommal folytatott tárgyalásokat vezető nyugat-európai politikusokkal, ami ellensúlyozta a pártról politikai ellenfelek által terjesztett rágalmakat.
Természetesen mindez kevés lett volna a párt egész országra kiterjedt szervezettsége és a tagság aktivitása nélkül. 1990. április 8.-án a választások második fordulója egyértelművé tette, hogy az MDF lesz az új kormány vezető ereje és Antall József a miniszterelnök.
Az Országgyűlés 1990. május 23.-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József miniszterelnökként a legtöbbet tette a magyar rendszerváltozásért. Tette mindezt úgy, hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett küzdenie. Mindezt óriási küldetéstudattal és hihetetlen akaraterővel tette, ahogy a vele végig jó viszonyt ápoló politikai ellenfele Tölgyessy Péter írta "Belülről vezérelt ember, a kivülről vezérelt emberek korában" Kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külhoni feltételeit. Az MDF elnökeként koalíciót kötött az FKGP-vel és a KDNP-vel. Majd ismét felcsillantva kivételes tárgyaló- és kompromisszumképességét az ország kormányozhatósága érdekében paktumot kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a magyar demokrácia parlamenti működésének és az azóta eltelt időszak alapján kiállta az idő próbáját. A paktumot bár sok bírálat érte, de reális alternatívát senki nem mutatott vele szemben.
A kormányzati stabilitás eredményeként azon kevés ország egyike volt hazánk a térségben, ahol nem állandósultak a gazdaságot elbizonytalanító kormányválságok. Vezetésével kormánya végrehajtotta az átalakulást elősegítő törvényeket. A nagy gazdasági megrázkódtatás után és a külföldi segítség elmaradása és a recesszió ellenére a ciklus végére a gazdaság növekedési pályára állt, amit a munkanélküliség és az infláció csökkenése is jelzett.

A külpolitikában a térségben egyedülálló nemzetközi elismertségre tett szert. Az USA elnökétől a brit miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla, és elmondták mennyit tanultak a térség folyamatairól a magyar miniszterelnöktől. A nemzetközi népszerűséget nem öncélúan, hanem a 15 millió magyar érdekében használta fel, akiknek lélekben miniszterelnöke volt.Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST felszámolásában és az orosz csapatok 1991es kivonásában. Magyarországot bevezette az összeurópai intézményrendszerekbe és kormánya által tette meg az első lépéseket az ország a NATO és az Európai Unió tagsága felé.

Mindezek a lépések mutatták meg igazi államférfiúi nagyságát, miközben itthon politikai válságok egész sorával is meg kellett élnie, mint amilyen a sajtó igaztalan vádaskodásai, a taxisblokád, a köztársasági elnök folyamatos alkotmánysértései, a kisgazdák koalícióból történő kilépése vagy Csurka István támadásai voltak. A haza érdekében vívott áldozatos küzdelmének vetett véget súlyos betegsége. Az első szabadon választott magyar parlament miniszterelnöke, a szentségekkel megerősítve 1993. december 12.-én 17 órakor 62 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének.

Huber Szebasztián

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

online casino real money free avbfi

(Avyzamouro, 2018.04.28 13:48)

[url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online usa casinos[/url] [url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online casinos real money usa[/url]
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">usa online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">usa online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free online casino slots</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">play slots online for money</a>

what does viagra do

(qzjqes, 2018.04.28 08:29)

[url=http://canadan-pharmacy.com]viagra dosage[/url]
where can i find viagra online http://canadan-pharmacy.com

buy cialis online uk

(qolbja, 2018.04.27 17:52)

[url=http://canadian-pharmasy.com]cialis online with prescription[/url]
buy cheap cialis australia http://canadian-pharmasy.com

play free for real money ejvgu

(Abbzimouro, 2018.04.27 15:00)

[url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online usa casinos[/url] [url=https://onlinecasinoiplay.com/#]safe online casinos real money[/url]
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino gambling</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free online casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">slots for real money</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casinos</a>

play free for real money cldoa

(Aodxxmouro, 2018.04.27 14:48)

[url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online casino real money[/url] [url=https://onlinecasinoiplay.com/#]online casino gambling[/url]
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free online casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino real money free</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online usa casinos</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">safe online casinos real money</a>

casino games for free dkllp

(Adjhfmouro, 2018.04.27 05:01)

[url=https://onlinecasinoinus.com/#]free casino poker games[/url] [url=https://onlinecasinoinus.com/#]heart of vegas casino slots free[/url]
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">safe online casinos real money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">hollywood casino play4fun</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">tropicana online casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">hollywood casino play4fun</a>

xanax from mexico pharmacy 476 mg

(Terrysmill, 2018.04.25 14:30)

Hello! [url=http://onlinepharmacy.gdn/]online pharmacy search[/url] good web site http://onlinepharmacy.gdn

Hi!

(JesusRop, 2018.04.25 08:00)

Hi!

viagra for sale

(haebig, 2018.04.25 00:40)

[url=http://canadian-pharmacye.com]buy viagra nyc[/url]
viagra generico super attivo http://canadian-pharmacye.com

viagra generic walmart

(Raymondstito, 2018.04.24 11:12)

http://sindicatopraiagrande.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4200 http://www.alfavetfilms.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48129 http://www.timberage.ee/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29456 http://mmalegacy.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16584 http://www.italrefr.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286957 http://www.cimshipping.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2631 http://www.pallytour.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1345 http://www.fezsughd.tj/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=905 http://www.startelefonia.it/it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42003 http://www.rutulicantores.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=677933 http://mobileservice.com.ve/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=947746 http://www.sdmtrust.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37268 http://al-masra.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2668 http://www.doctorokuneva.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58855 http://www.trendykosmetyczne.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40212 http://proekt08.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1663437 http://marshallradio.com/eu/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13409 http://comexdh.org.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4492 http://www.alkhair-yemen.org?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78892 http://oldsite.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1141 http://ukrdez.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=190787 http://carrera.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21516 http://www.karlovackavina.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3208 http://kamen-vrn.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11421 http://www.pattosindacimatera.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=688764 http://ladiesspecial.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=699040 http://kazanbeauty.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146121 http://www.collettino.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467647 http://lotuspskhotel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18424 http://ppkgroup.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=69227 http://www.disegni3d.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=352271 http://hydrocarbs-gh.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3325210 http://www.hartmann.no/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67706 http://www.gruposantolina.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93121 http://www.logotherapeiapatra.gr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36158 http://www.alimagia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29122 http://www.abeir-toril.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=136421 http://www.havoct.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21469 http://www.teatini.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52486 http://www.hno-giessler.de/jomla/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=868 http://zewspit.vsegdauveren.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16584 http://50.87.95.152/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=520567 http://sydneyplumber.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80249 http://ekspertgaz.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22287 http://turkiyehotelleri.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=212827 http://playcitydiversoes.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=151594 http://epicfl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14533 http://e-promteh.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60718 http://www.way.org.my/ga/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=900 http://almaaks.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=381442

viagra without a doctor prescription overnight delivery 469

(Agustingop, 2018.04.23 14:04)

2092 http://www.in-auto.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=182069 http://www.yucatanmedicalservices.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=938 http://jkhsec.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3220 http://www.squarefoot.com.sg/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=338642 http://www.importpharma.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=177518 http://www.vpi3pl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=484629 http://www.presepepiumazzo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=325609 http://www.cragnolinidenis.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=95852 http://forexcapitalmultiplier.com/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=124307 http://t-technology.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=82748 http://pentagonlogistics.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12136 http://benesan.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=984345 http://www.pandoraestelle.altervista.org/index/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4061 http://bchk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=221460 http://pretzelfestival.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=227619 http://www.ristorantedajair.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=232162 http://niloperez.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=409675 http://slikebeograda.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=546 http://peninsulaseniorstoyrecyclers.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2515 http://www.airsportal.com/a/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=178572 http://zobahanmalayer.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=733 http://www.adelayn.lv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3167 http://obuvdetok.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=246524 http://www.bankmitraniaga.co.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1996425 http://cerape.org.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1382 http://obelit.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2108 http://www.atcomitalia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2486 http://www.equipamientosson.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3245 http://www.novikamps.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1963 http://www.ttifc.co.tt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4745 http://pasmr.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=212201 http://kast-engineering.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=137675 http://www.dom-ita.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153273 http://www.fierasardegna.com/joomla/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=99664 http://kre.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1943 http://tovkp.rv.ua/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17526 http://www.parcomonsignore.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2107 http://www.srnicholas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=105666 http://geomarker-sochi.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38263 http://www.iayc.org.jo/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21169 http://www.icarpe.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43180 http://dnmaruba.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=144590 http://www.grandiamatoricasaletto.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2290 http://www.rometransfersairport.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=312671 http://alcaldiadematurin.gob.ve/alc2/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=213 http://www.groupe-madia.com/work/fokotoATD/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=201981 http://remont-lodki.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34857 http://www.themoneyworkshop.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1912098 http://www.i-ovk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=413 http://teatrapaplus.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12821 5340

buy viagra 50mg

(sjfkyt, 2018.04.23 13:11)

[url=http://canadian-pharmacye.com]viagra online[/url]
generico del viagra mexico http://canadian-pharmacye.com

casino games slots free beqeq

(Axulxmouro, 2018.04.22 00:02)

[url=https://onlinecasinovegas.us.org/]gambling online[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]jackpot party casino slots[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]online casinos for us players[/url]
<a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">cherokee casino</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">free casino slot games download</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">free games for casino slots four winds</a>
<a href=" https://onlinecasinovegas.us.org/ ">online casino</a>

online casinos real money usa

(Ajpnymouro, 2018.04.13 03:48)

[url=https://onlinecasinoplay24.com/#]party casino online[/url]
<a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">online casinos</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay24.com/# ">online casino real money</a>

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(LatonyaIncib, 2018.04.08 03:16)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any anti-bot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

online pharmacies in uk 476 mg

(HermanDog, 2018.04.05 12:40)

Hello there! [url=http://onlinhqpharmacy.com/]buying drugs online no prescription[/url] good internet site http://onlinhqpharmacy.com

viagra from canada

(eiywzf, 2018.04.04 08:07)

[url=http://canadan-pharmacy.com]buy viagra 25mg[/url]
pfizer viagra online cost http://canadan-pharmacy.com

viagra without a doctor prescription cvs 3586

(Agustingop, 2018.03.28 22:41)

2327 http://bit.ly/2u1BwyP http://bit.ly/2u4Jqr6 http://bit.ly/2u1UnJX http://bit.ly/2u4Jveo http://bit.ly/2u34dex http://bit.ly/2u8fbQ8 http://bit.ly/2u4cjn9 http://bit.ly/2u4gNtZ http://bit.ly/2tYP5Pe http://bit.ly/2u2wIsW http://bit.ly/2u4vU6M http://bit.ly/2u4uoBC http://bit.ly/2u7HM8i http://bit.ly/2u34u1d http://bit.ly/2u33Pgf http://bit.ly/2u4bye2 http://bit.ly/2u5tu7S http://bit.ly/2u3J1VF http://bit.ly/2tZOXz4 http://bit.ly/2u4dOSj http://bit.ly/2u0qycN http://bit.ly/2u5MPpH http://bit.ly/2u2Tell http://bit.ly/2tZmPfG http://bit.ly/2u1BBCD http://bit.ly/2tZPxwK http://bit.ly/2u4at5Y http://bit.ly/2u3B1E9 http://bit.ly/2u31KRt http://bit.ly/2u3Lwav http://bit.ly/2tZq86A http://bit.ly/2u49anA http://bit.ly/2tZlDZK http://bit.ly/2u3y1Yp http://bit.ly/2uaSL0L http://bit.ly/2u0uZnX http://bit.ly/2u30qxZ http://bit.ly/2u2HAXJ http://bit.ly/2u2YC81 http://bit.ly/2u7K5Iu http://bit.ly/2tYQOEc http://bit.ly/2u2GAmr http://bit.ly/2tYPJME http://bit.ly/2u4gLCn http://bit.ly/2u3LQGf http://bit.ly/2u2zUEW http://bit.ly/2u7LvCO http://bit.ly/2u1EmUv http://bit.ly/2u691zU http://bit.ly/2u1EZxl 2560

viagra without a doctor prescription paypal 3129

(Agustingop, 2018.03.27 06:57)

8431 http://bit.ly/2u34dex http://bit.ly/2tZoqSI http://bit.ly/2u4vUDO http://bit.ly/2u5Qp37 http://bit.ly/2u4gNtZ http://bit.ly/2u3MfbJ http://bit.ly/2u7LgaS http://bit.ly/2u2HAXJ http://bit.ly/2u2wtOy http://bit.ly/2u4HPl6 http://bit.ly/2tZmR7i http://bit.ly/2u5RlVb http://bit.ly/2u1E7c3 http://bit.ly/2u300HL http://bit.ly/2u7GcmS http://bit.ly/2u2Rg4r http://bit.ly/2tZnuOc http://bit.ly/2u2E6ED http://bit.ly/2u4pVik http://bit.ly/2tZrYV2 http://bit.ly/2u49Wku http://bit.ly/2u6a82y http://bit.ly/2u7NAyC http://bit.ly/2tZLS1Y http://bit.ly/2u8eoi8 http://bit.ly/2u2H63R http://bit.ly/2u5w3qw http://bit.ly/2u7IGRQ http://bit.ly/2tZlDZK http://bit.ly/2u1KnR7 http://bit.ly/2u0oPUR http://bit.ly/2u4dran http://bit.ly/2u2RvMT http://bit.ly/2u7Lmzg http://bit.ly/2u1EXpd http://bit.ly/2u5tsNi http://bit.ly/2u2SbSr http://bit.ly/2tYQOEc http://bit.ly/2u8dDFO http://bit.ly/2u2Sblp http://bit.ly/2u7IWQO http://bit.ly/2u4GV8c http://bit.ly/2u69Atw http://bit.ly/2u3DO05 http://bit.ly/2tZOXz4 http://bit.ly/2u34DBN http://bit.ly/2u5vz3G http://bit.ly/2u3HT4n http://bit.ly/2u2GAmr http://bit.ly/2u4abfo 5056

viagra without a prescription 7268

(LarryJam, 2018.03.25 08:38)

viagra without a doctor prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5330]viagra without a prescription[/url] viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6041


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

Következő »